ค อ ต ช. <<<<" ตรวจสอบรัฐ ตัดวงจรทุจริต หนุนสิทธิมนุษยชน ">>>> ปฏิญญาภาคี แห่งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ(ศอตช)กระทรวงยุติธรรม และองค์การความร่วมมือ แห่งภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ(ภธช.) | | |

ประธานคณะกรรมการบริหาร และหัวหน้าคณะทำงาน แห่ง องค์การ คอตช.

ภาพประกอบพร้อมใบรับรอง และเกียรติบัตรรับรองภารกิจต่างๆ โดยตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหาร แห่ง คอตช.
 • เกียรติประวัติ เหรียญพระราชทาน ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

 • เกียรติประวัติ รับรองคณะทำงาน แห่ง คอตช.

 • เกียรติประวัติ รับรองคณะทำงาน แห่ง คอตช.

 • เกียรติประวัติ รับรองคณะทำงาน แห่ง คอตช.

 • เกียรติประวัติ รับรองคณะทำงาน แห่ง คอตช.

 • เกียรติประวัติ รับรองคณะทำงาน แห่ง คอตช.

 • เกียรติประวัติ รับรองคณะทำงาน แห่ง คอตช.

 • เกียรติประวัติ รับรองคณะทำงาน แห่ง คอตช.

 • เกียรติประวัติ รับรองคณะทำงาน แห่ง คอตช. (สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ)

 • เกียรติประวัติ รับรองคณะทำงาน แห่ง คอตช. (สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ)

 • เกียรติประวัติ รับรองคณะทำงาน แห่ง คอตช. (สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ)

 • เกียรติประวัติ รับรองคณะทำงาน แห่ง คอตช. (สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ)

 • เกียรติประวัติ รับรองคณะทำงาน แห่ง คอตช.

 • เกียรติประวัติ รับรองคณะทำงาน แห่ง คอตช.

 • เกียรติประวัติ รับรองคณะทำงาน แห่ง คอตช.

 • เกียรติประวัติ รับรองคณะทำงาน แห่ง คอตช.

 • เกียรติประวัติ รับรองคณะทำงาน แห่ง คอตช.

 • เกียรติประวัติ รับรองคณะทำงาน แห่ง คอตช.

LAW ENFORCEMENT INVESTIGATION ORGANIZATION ดำเนินการภายใต้ กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ.๒๕๕๐ ตามมาตรา ๖๔ ,มาตรา ๘๗ (๓), ว่าด้วย การตรวจสอบการใช้อำนาจและการทุจริตในภาครัฐ ,นโยบายของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.), คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๒๖/๒๕๕๗ ว่าด้วย การจัดตั้งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.), หนังสือเข้าร่วมเป็นองค์การฯภาคภาคี (อตร.)พ.ศ. ๒๕๕๘ กับ กระทรวงยุติธรรม และ สำนักนายกรัฐมนตรี