ค อ ต ช. <<<<" ตรวจสอบรัฐ ตัดวงจรทุจริต หนุนสิทธิมนุษยชน ">>>> ปฏิญญาภาคี แห่งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ(ศอตช)กระทรวงยุติธรรม และองค์การความร่วมมือ แห่งภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ(ภธช.) | | |

ภารกิจ ประชาสัมพันธ์ป้องกันการโดนรุกผืนที่ดินทำกิน ให้พี่น้องชนเผ่าที่ราบ จ.เชียงใหม่

อยู่ระหว่างการอัพเดทรับรองภารกิจ เพื่อบรรจุภาพถ่ายและข้อมูลบางส่วน คาดว่าเสร็จสิ้นเร็วๆนี้

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

  • รับเอกสารกฏหมายที่มีในการบังคับใช้ในเขตพื้นที่ทำกิน ของราษฎร

  • พิกัดทางอากาศต่างๆ จากพิกัดทางอากาศ ระวางเขตป่าไม้

  • พิกัดทางอากาศต่างๆ จากพิกัดทางอากาศ ระวางเขตป่าไม้

LAW ENFORCEMENT INVESTIGATION ORGANIZATION ดำเนินการภายใต้ กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ.๒๕๕๐ ตามมาตรา ๖๔ ,มาตรา ๘๗ (๓), ว่าด้วย การตรวจสอบการใช้อำนาจและการทุจริตในภาครัฐ ,นโยบายของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.), คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๒๖/๒๕๕๗ ว่าด้วย การจัดตั้งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.), หนังสือเข้าร่วมเป็นองค์การฯภาคภาคี (อตร.)พ.ศ. ๒๕๕๘ กับ กระทรวงยุติธรรม และ สำนักนายกรัฐมนตรี