ค อ ต ช. <<<<" ตรวจสอบรัฐ ตัดวงจรทุจริต หนุนสิทธิมนุษยชน ">>>> ปฏิญญาภาคี แห่งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ(ศอตช)กระทรวงยุติธรรม และองค์การความร่วมมือ แห่งภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ(ภธช.) | | |

ภารกิจ เสริมสร้างความรู้ด้านสิทธิพลเมือง ให้กับชนเผ่าพื้นที่ภาคเหนือ

อยู่ระหว่างการอัพเดทรับรองภารกิจ เพื่อบรรจุภาพถ่ายและข้อมูลบางส่วน คาดว่าเสร็จสิ้นเร็วๆนี้

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

  • กลุ่มผู้นำชนเผ่าพื้นที่ราบ แต่ละชนเผ่าเข้าร่วมฟังการบรรยาย สิทธิพลเมือง

  • บรรยากาศ การบรรยายความรู้ ด้านสิทธิพลเมือง ให้กับกลุ่มผู้นำชนเผ่าพื้นที่ราบ

  • บรรยากาศ การบรรยายความรู้ ด้านสิทธิพลเมือง ให้กับกลุ่มผู้นำชนเผ่าพื้นที่ราบ

  • บรรยากาศ การให้การต้อนรับและค้างแรมกับกลุ่มผู้นำชนเผ่าพื้นที่ราบ

ภารกิจครั้งนี้ขอกราบขอบพระคุณ ท่านผู้บริหารคณะทำงานองค์การ คอตช. ท่านนาวาอากาศเอก(พิเศษ)วินัย เสวกวิ , ผ.อ. ธนาพิพัฒน์ ชัยธนาธนธัต พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน อนุบาลดวงใจ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ มา ณ โอกาสนี้
พร้อมกับขอกราบขอบพระคุณ พ.ต.ท.ดร.นาวิน วงศ์รัตนมัจฉา , คุณสาธร ถนัดค้า , พ่อหลวงนิพนธ์ จาระธรรม มา ณ โอกาสนี้

LAW ENFORCEMENT INVESTIGATION ORGANIZATION ดำเนินการภายใต้ กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ.๒๕๕๐ ตามมาตรา ๖๔ ,มาตรา ๘๗ (๓), ว่าด้วย การตรวจสอบการใช้อำนาจและการทุจริตในภาครัฐ ,นโยบายของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.), คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๒๖/๒๕๕๗ ว่าด้วย การจัดตั้งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.), หนังสือเข้าร่วมเป็นองค์การฯภาคภาคี (อตร.)พ.ศ. ๒๕๕๘ กับ กระทรวงยุติธรรม และ สำนักนายกรัฐมนตรี