ค อ ต ช. <<<<" ตรวจสอบรัฐ ตัดวงจรทุจริต หนุนสิทธิมนุษยชน ">>>> ปฏิญญาภาคี แห่งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ(ศอตช)กระทรวงยุติธรรม และองค์การความร่วมมือ แห่งภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ(ภธช.) | | |

ภารกิจ ช่วยเหลือผู้ประสพอัคคีภัย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 • รวบรวมของบริจาค จากทุกภาคส่วนเพื่อนำลำเลียงขึ้นไปช่วยเหลือบนพื้นที่ได้รับครวามเดือดร้อน

 • รวบรวมของบริจาค จากทุกภาคส่วนเพื่อนำลำเลียงขึ้นไปช่วยเหลือบนพื้นที่ได้รับครวามเดือดร้อน

 • รวบรวมของบริจาค จากทุกภาคส่วนเพื่อนำลำเลียงขึ้นไปช่วยเหลือบนพื้นที่ได้รับครวามเดือดร้อน

 • รวบรวมของบริจาค จากทุกภาคส่วนเพื่อนำลำเลียงขึ้นไปช่วยเหลือบนพื้นที่ได้รับครวามเดือดร้อน

        ทางคณะทำงานองค์การได้รับการประสานจากท่าน ผ.อ.มนตรี จะนี  ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ และการข่าว อ.เชียงดาว และภูมิภาคเหนือตอนบน ว่าทาง ตชด.กองร้อย ที่ 334 แจ้งขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์ กับผู้ใจบุญ ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้-เงินสมบททุน ช่วยครอบครัวชาวเขาเผ่ามูเซอ กว่า 200 ครัวเรือน หลังถูกไฟป่า ลามไหม้บ้านพัก ในพื้นที่ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 เม.ย.ที่ผ่านมา  โดย ท่าน พ.ต.ท.ฐิติพงศ์ เจนกิจเจริญชัย ผบ.ร้อย ตชด.  เปิดเผยว่า ขณะนี้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เสื้อผ้าชุดนักเรียนข้าวของเครื่องใช้ถูกเผาไหม้จนหมด กว่า 200 ครัวเรือน อพยพมาพักอยู่ใน กองร้อย ตชด.ที่ 334 หากผู้ใดมีกำลังพอที่จะช่วยเหลือได้โดยสามารถส่งของบริจาคมายัง พ.ต.ท.ฐิติพงศ์ เจนกิจเจริญชัย ร้อย ตชด.334 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 หรือ ทางคณะทำงานแห่งองค์การ คอตช. โดย ผ.อ.มนตรี จะนี ได้ ตลอด 24 ช.ม.   ..........ทั้งนี้ ทางคณะทำงาน แห่งองค์การ พคร. นำโดยท่านพัลลภ สุวรรณมาลิก ท่านพระสหายในพระองค์ฯ ข้าราชบริพารฝ่ายหน้า ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมกับ คณะทำงานองค์การ คอตช. โดย คุณธนาพิพัฒน์ ชัยธนาธนธัต และ ผ.อ.มนตรี จะนี , ผ.อ.กันยา ขัดฟู และ ผ.อ.ฐาปนีย์ โบเด้    ได้รวบรวมสิ่งของบริจาคจากผู้ร่วมสมทบมากมาย ลำเลียงขึ้นไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนกับพี่น้องผู้ประสบภัย เป็นระยะๆแล้ว ในปัจจุบัน

 • ท่านข้าราชบริพารฝ่ายหน้าในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นำคณะร่วมดำเนินการมาให้ขวัญกำลังใจพร้อมมอบสิ่งของกับผู้ประสพภัยฯ

 • ท่านข้าราชบริพารฝ่ายหน้าในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นำคณะร่วมดำเนินการมาให้ขวัญกำลังใจพร้อมมอบสิ่งของกับผู้ประสพภัยฯ

 • ท่านข้าราชบริพารฝ่ายหน้าในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นำคณะร่วมดำเนินการมาให้ขวัญกำลังใจพร้อมมอบสิ่งของกับผู้ประสพภัยฯ

 • ท่านข้าราชบริพารฝ่ายหน้าในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นำคณะร่วมดำเนินการมาให้ขวัญกำลังใจพร้อมมอบสิ่งของกับผู้ประสพภัยฯ

 • บรรยากาศ ขณะท่านข้าราชบริพารฝ่ายหน้าในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นำคณะร่วมดำเนินการมาให้ขวัญกำลังใจพร้อมมอบสิ่งของกับผู้ประสพภัยฯ

 • คุณมนตรี จะนี กก.บห.การข่าว อ.เชียงดาวและ ภูมิภาคเหนือตอนบน ขององค์การฯ เข้าร่วมช่วยภารกิจครั้งนี้

 • ปธ.กก.บห.องค์การ และ นายอำเภอเชียงดาว ชี้แจงสร้างมาตรการสร้างความชัดเจน ในการร่วมรับ-จ่าย สิ่งของบริจาค

 • เหล่าน้องๆจิตอาสาจาก จ.ข้างเคียงเข้าช่วยลำเลียงสิ่งของขึ้นไปช่วยผู้ประสพภัย

 • บรรยากาศการร่วมรับบริจาคและ ลำเลียงสิ่งของขึ้นไปช่วยผู้ประสพภัย

 • บรรยากาศการร่วมรับบริจาคและ ลำเลียงสิ่งของขึ้นไปช่วยผู้ประสพภัย

ภารกิจครั้งนี้ขอกราบขอบพระคุณ คณะทำงาน แห่งองค์การ พคร. นำโดยท่านพัลลภ สุวรรณมาลิก ท่านพระสหายในพระองค์ฯ ข้าราชบริพารฝ่ายหน้า ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มา ณ โอกาสนี้
พร้อมกับกราบขอบพระคุณ ท่านนายอำเภอเชียงดาว จ.เชียงใหม่ นายฉลวย พ่วงพลับ และ คณะทำงานองค์การ คอตช. โดย คุณธนาพิพัฒน์ ชัยธนาธนธัต และ ผ.อ.มนตรี จะนี , ผ.อ.กันยา ขัดฟู และ ผ.อ.ฐาปนีย์ โบเด้ มา ณ โอกาสนี้

LAW ENFORCEMENT INVESTIGATION ORGANIZATION ดำเนินการภายใต้ กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ.๒๕๕๐ ตามมาตรา ๖๔ ,มาตรา ๘๗ (๓), ว่าด้วย การตรวจสอบการใช้อำนาจและการทุจริตในภาครัฐ ,นโยบายของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.), คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๒๖/๒๕๕๗ ว่าด้วย การจัดตั้งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.), หนังสือเข้าร่วมเป็นองค์การฯภาคภาคี (อตร.)พ.ศ. ๒๕๕๘ กับ กระทรวงยุติธรรม และ สำนักนายกรัฐมนตรี