ค อ ต ช. <<<<" ตรวจสอบรัฐ ตัดวงจรทุจริต หนุนสิทธิมนุษยชน ">>>> ปฏิญญาภาคี แห่งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ(ศอตช)กระทรวงยุติธรรม และองค์การความร่วมมือ แห่งภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ(ภธช.) | | |

ภารกิจ ช่วยเหลือกลุ่มผู้ค้าบนทางหลวงโดนรุกอำนาจไล่ที่ดินทำกิน พื้นที่ภาคเหนือ

สืบเนื่องจากช่วงต้นเดือน สิงหาคม 2558  ทางผู้แทนองค์การและหัวหน้าคณะทำงานฯ  ได้รับกรณีร้องเรียนจากกลุ่มผู้ค้า ไก่อบฟาง  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ที่ได้รับร้องเรียนมาว่ามีกรณีผู้ร้องเรียน ใช้ชื่อ ประชาชนผู้ใช้ถนน ได้เขียนหนังสือผ่านศูนดำรงธรรม จ.ลำปาง ว่าร้านค้าไก่อบฟางร้านหนึ่ง ได้มีการขยายร้านและรุกล้ำพื้นที่เข้าเขตสัญจรของทางหลวงหมายเลข 11 อ.ห้างฉัตรนั้น จากการลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจ และหารือการยุติข้อพิพาท ซึ่งบัดนี้ขยายใหญ่โตเป็นวงกว้าง ทางหมวดการทางห้างฉัตร ได้มาแจ้งทุกร้านค้าโดยรอบทั้งสองเส้นถนนของพื้นที่โดยรอบ ของหมวดการทางห้างฉัตรที่รับผิดชอบพื้นที่นั้น ให้ทำการเร่งรัดรื้อถอนทำลายสิ่งปลูกสร้าง ที่เกินเขตเข้ามาทางหลวงที่กำหนดไว้ตามกฎหมายทุกร้านภายใน 15 วัน และเร่งรัดมาอีก 7 วัน (ซึ่งเป็นการใช้อำนาจรัฐ มาเร่งรัดโดยไม่สืบสาวเอาความจริงก่อนออกหนังสือให้รื้อถอน) ซึ่งในขณะนี้เกือบทุกร้านได้มีการร้องเรียนมาเพื่อขอความเป็นธรรมและสมควรแก่เหตุสั่งรื้อถอนเร่งด่วน เช่นนี้

            และเมื่อทางคณะทำงานฯ ขอทำหนังสือส่งให้ กรมทางหลวงชะลอคำสั่ง เพื่อขอสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อยุติพิพาทอย่างถูกต้องและสมควรก่อน จึงทราบว่าต้นเหตุแท้จริง หลังจากได้เข้าขอคัดข้อมูลจากศูนดำรงธรรม จ.ลำปาง ต้นเหตุแห่งคำสั่งการสั่งรื้อถอนจากทางหลวงฯ จึงทราบมาว่าคำสั่งจากท่านรองผู้ว่าราชการ ที่ท่านได้มีหนังสือแจ้งให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงมารายงานเพื่อหาแนวทางยุติปัญหาให้ถูกต้องตามแนวทางก่อนนั้น เพื่อให้กลับมาหารือยุติตามเหตุอันสมควร ตนและทางจังหวัดมิใช่ให้มีคำสั่งกับทางหมวดการทางมาแจ้งรื้อถอนทำลายเป็นวงกว้างทั้งหมดทั้งสองข้างทางเช่นนี้แต่อย่างใด เพราะถ้าเหตุเป็นแบบปัญหาน้ำผึ้งหยดเดียวจะไปสั่งเร่งรัดรื้อถอนให้เป็นที่เสียหายและตัดวงจรการทำมาหากินของราษฎรที่มียาวนานมากว่า 30 ปีจุดนี้ ความเสียหายมันมีมากกว่าหลายร้อยครอบครัวและหลายร้อยชีวิต ประชาชนไม่มีที่ทำกิน อนาคตจะเกิดอาชญากรรมในพื้นที่อันเนื่องจากประชาชนไม่มีอาชีพทำกินอีกก็เป็นได้ อีกทั้งทางภาครัฐยังไม่มีนโยบายจะทำโครงการอะไรในจุดพิพาทในตอนนี้ จึงสมควรพิจารณาให้ยุติและพิจารณาถอนคำสั่งการรื้อถอนไล่ที่ทำกินจุดนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในปัจจุบัน  

            อีกทั้งปัจจุบันทางพัฒนาการ อ.ห้างฉัตร พร้อมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง และ กลุ่มสินค้า OTOP ประจำอำเภอห้างฉัตรเข้ามาให้ความช่วยเหลือการเอื้อประโยชน์ทางข้อมูลให้กับกลุ่มผู้ค้าฯ พัฒนาเป็นกลุ่มร้านค้าระดับห้าดาว OTOP เพื่อเป็นทางผ่านและจุดแวะพักผ่อนสัญจร กับนักท่องที่ยว และเป็นจุดชมวิวทวทัศน์ จุดทางผ่านจักรยานนักปั่นท่องเที่ยว จุดแวะพักรถในการเดินทาง ก่อนขึ้นเที่ยว จ.ลำพูน และ เชียงใหม่ อีกทั้งแวะเที่ยวศูนย์อนุรักษ์สวนป่าไม้ และช้างไทย ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คือสวนป่าทุ่งเกวียน และศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง อีกทั้งทุกร้านมีการปรับปรุงหน้าร้านให้สะอาดสวยงามมาตลอดจนเป็นที่รู้จักกับนักท่องเที่ยว โดยสร้างเป็นชื่อเสียงที่ดีให้กับ จ.ลำปาง อีกด้วยในอนาคตต่อไป

  • ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์พิจารณามูลเหตุ แห่งการเร่งรัดให้รื้อถอน ต่อท่านอธิบดีกรมทางหลวง

  • นำเรื่องทั้งหมดจากรายชื่อกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ ในพื้นที่เขตทางหลวง ส่งขึ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดให้พิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริง

  • นำเรื่องทั้งหมดจากรายชื่อกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ ในพื้นที่เขตทางหลวง ส่งขึ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดให้พิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริง

  • หลังการยุติพิพาทเรื่องคำสั่งรื้อถอนแล้ว ทางท่านพัฒนาการ อ.ห้างฉัตร นำ จนท.เข้ามาช่วย ในเรื่อง กิจกรรมกลุ่มผู้ค้า Otop ต่อไป

  • หลังการยุติพิพาทเรื่องคำสั่งรื้อถอนแล้ว ทางท่านพัฒนาการ อ.ห้างฉัตร นำ จนท.เข้ามาช่วย ในเรื่อง กิจกรรมกลุ่มผู้ค้า Otop ต่อไป

  • หลังการยุติพิพาทเรื่องคำสั่งรื้อถอนแล้ว ทางท่านพัฒนาการ อ.ห้างฉัตร นำ จนท.เข้ามาช่วย ในเรื่อง กิจกรรมกลุ่มผู้ค้า Otop ต่อไป

  • หลังการยุติพิพาทเรื่องคำสั่งรื้อถอนแล้ว ทางท่านพัฒนาการ อ.ห้างฉัตร นำ จนท.เข้ามาช่วย ในเรื่อง กิจกรรมกลุ่มผู้ค้า Otop ต่อไป

LAW ENFORCEMENT INVESTIGATION ORGANIZATION ดำเนินการภายใต้ กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ.๒๕๕๐ ตามมาตรา ๖๔ ,มาตรา ๘๗ (๓), ว่าด้วย การตรวจสอบการใช้อำนาจและการทุจริตในภาครัฐ ,นโยบายของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.), คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๒๖/๒๕๕๗ ว่าด้วย การจัดตั้งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.), หนังสือเข้าร่วมเป็นองค์การฯภาคภาคี (อตร.)พ.ศ. ๒๕๕๘ กับ กระทรวงยุติธรรม และ สำนักนายกรัฐมนตรี