ค อ ต ช. <<<<" ตรวจสอบรัฐ ตัดวงจรทุจริต หนุนสิทธิมนุษยชน ">>>> ปฏิญญาภาคี แห่งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ(ศอตช)กระทรวงยุติธรรม และองค์การความร่วมมือ แห่งภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ(ภธช.) | | |

ภารกิจ ช่วยเหลือทางคดี เรื่องเงินประกันภัยเลี่ยงจ่าย ให้เด็กผู้ประสพภัย จนทุพลภาพ

ประมาณกลางเดือน เมษายน 2558  นส.แนน (นามสมมุติ) อายุ 16 ปี  ได้มีกรณี ประสบอุบัติเหตุโดนคู่กรณีเฉี่ยวชน บาดเจ็บสาหัส เข้ารักษาตัวที่ รพ.จ.ลำปาง แต่บัดนี้ เนื่องจากการพิพาทต่อเนื่องดังกล่าว ได้ถูกร้องเรียนมาที่คณะทำงานแห่งองค์การฯ โดย ผอ.ธนาพิพัฒน์ ชัยธนาธนธัต รับเรื่องไว้ดำเนินการ อันเนื่องจาก ขณะนี้ครอบครัวและเด็กผู้รับความเสียหาย อาการค่อนข้างสาหัสอยู่มาก อีกทั้ง บริษัทฯประกันภัยของคู่กรณีได้เลี่ยงจ่ายเงินชดเชยตามกรมธรรม์ และให้ไปฟ้องร้องเอาที่กระบวนการศาล ซึ่งทางคณะทำงานรับทราบแล้ว จึงได้เข้าช่วยเจรจาไกล่เกลี่ย และเข้าหาพยานหลักฐานพร้อมร่วมชี้มูลทางคดี กับ ท่านสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง ร่วมกับ จนท. คปภ.จ.ลำปาง เพื่อหาแนวทางหาข้อยุติในกรณีพพิพาทดังกล่าว...  ต่อมา จากการพิจารณาองค์ประกอบที่รวบรวมมาพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเป็นที่ยุติพิพาท ในเรื่องการเรียกรับค่าเสียหายตาม พรบ. และ กรมธรรม์ประกันภัยให้เกิดขึ้นตามจริง อันเนื่องจาก เกิดกรณีเลี่ยงจ่ายทดแทนค่าประกันภัยจากทุนทรัพย์ของคู่กรณีที่เดิมทำไว้กับบริษัทสองแห่ง รวมหลักประกันที่ต้องชดเชยกรณีเกิดเหตุ รวมมูลค่ากว่า  500,000 บาท แต่ผู้ปกครองแจ้งว่า ทาง ประกันส่งตัวแทนมาทำการต่อรองจ่ายให้ แค่ 50,000บาท  และเมื่อถึงเวลากำหนดจ่ายก็จะจ่ายแค่ 10,000 บาท จึงได้เข้ามาร้องเรียนที่ กับคณะทำงานแห่งองค์การฯดังกล่าว โดบขณะนี้ ทาง ผอ.ธนาพิพัฒน์ และคณะกรรมการทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น  ได้เข้าไกล่เกลี่ยยุติความเป็นที่เรียบร้อยกับผู้แทนบริษัท ประกันภัยฯทั้งสองแห่ง และได้รับสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีจ่ายค่าชดเชยตามกรมธรรม์เต็มวงเงินที่ได้ตามจริง สรุปกรณีตามใบรับรองแพทย์ รับรองทุพลภาพที่ 500,000 บาท ทาง คปภ.และทุกฝ่ายได้ลงนามกันไว้แล้ว และมีท่าน ผ.อ.ธนาพิพัฒน์ และคณะกรรมการผู้แทนคณะทำงาน เป็นผู้ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานพยาน  และปัจจุบัน ทางครอบครัวก็ได้รับค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ที่จากเดิมเลี่ยงจ่าย จะจ่ายแค่ 10,000 บาท โดยบัดนนี้ได้รับเงินครบมาจำนวน 500,000 บาท และกรณีสินไหมอื่นๆที่ได้ทะยอยคืนกลับมารวมกว่าเกือบๆล้านบาท เพื่อเก็บเอาไว้รักษาอาการต่อเนื่องของน้องผู้เสียหายต่อไปในอนาคต เป็นที่เรียบร้อยแล้วในปัจจุบัน

  • บรรยากาศนัดเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางคดี ณ สถานีตำรวจ

  • ปัจจุบัน น้องอาการดีขึ้นจึงพาเข้ารับการกระตุ้นบำบัดไอคิวทางสมองเพื่อการเรียนต่อในอนาคตได้ปกติต่อไป

  • พัฒนาการทางด้านร่างกายและสมองเริ่มดีขึ้น

  • ปัจจุบัน ได้เข้าเรียนต่อที่โรงเรียนมัธยมประจำอำเภอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  • ขอกราบขอบพระคุณ นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

  • ขอกราบขอบพระคุณ พ.ต.ตกมล คิดอ่าน พนง.สส.สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง

  • ขอกราบขอบพระคุณ นางสาวนาถญา ศิริสายัณห์ ผอ..คปภ.จ.ลำปาง

  • ขอกราบขอบพระคุณ นายจรัส คะละภู จนท.คปภ.จ.ลำปาง

ภารกิจครั้งนี้ ทางคณะทำงานแห่งองค์การฯ ขอกราบขอบพระคุณ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางในขณะนั้น ท่านมงคล สุกใส และ ท่าน พ.ต.ต.กมล คิดอ่าน พนง.สส.ตร.ภ.เมืองลำปาง มา ณ โอกาสนี้
พร้อมกับขอกราบขอบพระคุณ ท่านผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จ.ลำปาง นางสาวนาถญา ศิริสายัณห์ และ นายจรัส คะละภู พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ จากสนง.คปภ.จ.ลำปาง มา ณ โอกาสนี้

LAW ENFORCEMENT INVESTIGATION ORGANIZATION ดำเนินการภายใต้ กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ.๒๕๕๐ ตามมาตรา ๖๔ ,มาตรา ๘๗ (๓), ว่าด้วย การตรวจสอบการใช้อำนาจและการทุจริตในภาครัฐ ,นโยบายของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.), คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๒๖/๒๕๕๗ ว่าด้วย การจัดตั้งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.), หนังสือเข้าร่วมเป็นองค์การฯภาคภาคี (อตร.)พ.ศ. ๒๕๕๘ กับ กระทรวงยุติธรรม และ สำนักนายกรัฐมนตรี