ค อ ต ช. <<<<" ตรวจสอบรัฐ ตัดวงจรทุจริต หนุนสิทธิมนุษยชน ">>>> ปฏิญญาภาคี แห่งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ(ศอตช)กระทรวงยุติธรรม และองค์การความร่วมมือ แห่งภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ(ภธช.) | | |

รางวัลเกียรติยศ แห่ง คณะทำงาน และผู้แทนองค์การฯช่วยเหลือราษฎรดีเด่น                                                                                      ทุกปีวาระ แห่งผลดำเนินงานขึ้นกราบบังคมทูลเกล้าฯถวายรายงาน แด่ องค์ราชันต์

ขอกราบขอบพระคุณผู้บริหาร คณะกรรมการ และสมาชิกฯขององค์การฯทุกท่าน ที่ร่วมกันฟันฝ่าทุกทุกอุปสรรคในการช่วยเหลือเหล่าราษฎร ผู้เดือดร้อนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ จนได้มาซึ่งกำลังใจล้ำค่า รางวัลอันทรงค่า ทรงเกียรติเหล่านี้แด่องค์การฯ ของเรา
LAW ENFORCEMENT INVESTIGATION ORGANIZATION ดำเนินการภายใต้ กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ.๒๕๕๐ ตามมาตรา ๖๔ ,มาตรา ๘๗ (๓), ว่าด้วย การตรวจสอบการใช้อำนาจและการทุจริตในภาครัฐ ,นโยบายของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.), คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๒๖/๒๕๕๗ ว่าด้วย การจัดตั้งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.), หนังสือเข้าร่วมเป็นองค์การฯภาคภาคี (อตร.)พ.ศ. ๒๕๕๘ กับ กระทรวงยุติธรรม และ สำนักนายกรัฐมนตรี