ค อ ต ช. <<<<" ตรวจสอบรัฐ ตัดวงจรทุจริต หนุนสิทธิมนุษยชน ">>>> ปฏิญญาภาคี แห่งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ(ศอตช)กระทรวงยุติธรรม และองค์การความร่วมมือ แห่งภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ(ภธช.) | | |

ว่าด้วย ผู้ให้การสนับสนุน และ เป็นผู้ให้คำปรึกษา ระดับชั้นกิตติมศักดิ์ แห่งคณะทำงาน คอตช.ตลอดมา

ทุกภารกิจของคณะทำงาน ทุกอุปสรรคบนเส้นทาง ได้คำปรึกษาและความเมตตาช่วยเหลือจนจบทุกภารกิจด้วยดีตลอดมา พร้อมรางวัลอันทรงคุณค่าเป็นกำลังใจกับคณะทำงานอันความปลาบปลื้มปิติ ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ และซาบซึ้งในบุญคุณเมตตาและความอนุเคราะห์ จากท่านผู้หลักผู้ใหญ่ทุกๆท่านอีกด้วย ......... ทางคณะทำงานฯขอกราบขอบพระคุณ ทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้
LAW ENFORCEMENT INVESTIGATION ORGANIZATION ดำเนินการภายใต้ กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ.๒๕๕๐ ตามมาตรา ๖๔ ,มาตรา ๘๗ (๓), ว่าด้วย การตรวจสอบการใช้อำนาจและการทุจริตในภาครัฐ ,นโยบายของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.), คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๒๖/๒๕๕๗ ว่าด้วย การจัดตั้งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.), หนังสือเข้าร่วมเป็นองค์การฯภาคภาคี (อตร.)พ.ศ. ๒๕๕๘ กับ กระทรวงยุติธรรม และ สำนักนายกรัฐมนตรี