ค อ ต ช. <<<<" ตรวจสอบรัฐ ตัดวงจรทุจริต หนุนสิทธิมนุษยชน ">>>> ปฏิญญาภาคี แห่งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ(ศอตช)กระทรวงยุติธรรม และองค์การความร่วมมือ แห่งภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ(ภธช.) | | |

ชุดปฏิบัติการพิเศษ และการข่าว เครือข่ายพื้นที่ทั่วประเทศ

ว่าด้วยบรรยากาศการประชุมวางแผน และลงพื้นที่ ว.๔ และ ว.๕ ของชุดปฏิบัติการพิเศษ และการข่าว ในภารกิจอันสำคัญขององค์การฯ ในทุกพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ
<<<<พวกเรา คือ คณะทำงานแห่งองค์การ คอตช. และองค์การเครือข่ายภาคี แห่งองค์การอิสระชั้นนำของประเทศ ขอให้สัญญาว่า จะปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย " ตรวจสอบรัฐ ตัดวงจรทุจริต หนุนสิทธิมนุษยชน" เพื่อช่วยเป็นอีกแรงขับเคลื่อนหนึ่งพึงร่วมปฏิรูปประเทศ ให้ดีที่สุด สืบไป.>>>>
LAW ENFORCEMENT INVESTIGATION ORGANIZATION ดำเนินการภายใต้ กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ.๒๕๕๐ ตามมาตรา ๖๔ ,มาตรา ๘๗ (๓), ว่าด้วย การตรวจสอบการใช้อำนาจและการทุจริตในภาครัฐ ,นโยบายของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.), คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๒๖/๒๕๕๗ ว่าด้วย การจัดตั้งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.), หนังสือเข้าร่วมเป็นองค์การฯภาคภาคี (อตร.)พ.ศ. ๒๕๕๘ กับ กระทรวงยุติธรรม และ สำนักนายกรัฐมนตรี