ค อ ต ช. <<<<" ตรวจสอบรัฐ ตัดวงจรทุจริต หนุนสิทธิมนุษยชน ">>>> ปฏิญญาภาคี แห่งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ(ศอตช)กระทรวงยุติธรรม และองค์การความร่วมมือ แห่งภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ(ภธช.) | | |

ติดต่อเรา


สถานที่ตั้งสำนักงาน  กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (กทม.) ให้จ่าหน้าซอง ถึง
 นาวาอากาศเอก(พิเศษ) วินัย เสวกวิ          
 หรือ คุณธนาพิพัฒน์ ชัยธนาธนธัต

ที่ตั้ง :  


หรือ กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ให้จ่าหน้าซอง
ถึง คุณธนาพิพัฒน์ ชัยธนาธนธัต ตำแหน่ง  
ประธานคณะกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการองค์การ คอตช.
  :ที่อยู่ (เพื่อการรับ-ส่งเอกสาร)
   ที่ทำการไปรษณีย์ท่าอากาศยาน    นานาชาติเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ :  0918593399
แฟกซ์ :  -
โทรศัพท์มือถือ :  0918593399
อีเมล :

 
thanapiphatchai@gmail.com 
website:
www.anticorruption-workingwith.com
 
แผนที่ :   พิกัด GPS ตามด้านบน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

LAW ENFORCEMENT INVESTIGATION ORGANIZATION ดำเนินการภายใต้ กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ.๒๕๕๐ ตามมาตรา ๖๔ ,มาตรา ๘๗ (๓), ว่าด้วย การตรวจสอบการใช้อำนาจและการทุจริตในภาครัฐ ,นโยบายของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.), คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๒๖/๒๕๕๗ ว่าด้วย การจัดตั้งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.), หนังสือเข้าร่วมเป็นองค์การฯภาคภาคี (อตร.)พ.ศ. ๒๕๕๘ กับ กระทรวงยุติธรรม และ สำนักนายกรัฐมนตรี