ค อ ต ช. <<<<" ตรวจสอบรัฐ ตัดวงจรทุจริต หนุนสิทธิมนุษยชน ">>>> ปฏิญญาภาคี แห่งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ(ศอตช)กระทรวงยุติธรรม และองค์การความร่วมมือ แห่งภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ(ภธช.) | | |

ความเป็นมา อันก่อเกิดองค์การ คอตช.

 เกี่ยวกับ ศอตช. และ ที่มาของคณะทำงาน คอตช. ร่วมปฏิญญาภาคี องค์การความร่วมมือ    ความเป็นมา :    

       ตามที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดยกำหนดให้การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เป็นนโยบายสำคัญในการบริหารงานของรัฐ ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ สำหรับเป็นกลไกในการต่อสู้เพื่อเอาชัยชนะปัญหาการทุจริต โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อสนองความความต้องการของสังคมและประชาชนอย่างยั่งยืนโดยเร็ว
       นายกรัฐมนตรีจึงได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่226/2557 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 จัดตั้งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ขึ้นภายในสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ทำหน้าที่เป็นองค์กรอำนวยการระดับชาติเพื่อให้การแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอยู่ภายใต้คณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ 
องค์ประกอบ คือ
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม   ประธานกรรมการ
2. ปลัดกระทรวงยุติธรรม        รองประธานกรรมการ
3. เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม    ที่ปรึกษากรรมการ
4. อัยการสูงสุด                                   กรรมการ
5. ประธานกรรมการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ กรรมการ
6. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   กรรมการ
7. เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน     กรรมการ
8. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน                   กรรมการ
9. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ                   กรรมการ
10. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา            กรรมการ
11. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรรมการ
12. อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ                     กรรมการ
13. ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)         กรรมการ
14. เลขาธิการมูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย       กรรมการ
15. อธิบดีกรมสรรพากร กรรมการ
16. อธิบดีกรมสารนิเทศ กรรมการ
17. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  กรรมการ/เลขานุการ
18. ข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ได้รับมอบหมาย               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
19. ข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ได้รับมอบหมาย               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
        อำนาจหน้าที่ เพื่อ กำหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของฝ่ายบริหารในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม อำนวยการประสานการปฏิบัติ เร่งรัด ติดตาม กำกับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นไปอย่างบูรณาการโดยมีเอกภาพชัดเจนรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่เกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยประสานงานหรือสั่งการให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐตรวจสอบข้อเท็จจริง และเร่งรัดผลการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมให้แก่ประชาชนโดยเร็วเรียกหรือสั่งการเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ หรือให้งดเว้นการดำเนินการใดๆที่ขัดต่อกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือคำสั่งนายกรัฐมนตรี อันก่อให้เกิดความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เป็นไปตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติและสถานการณ์ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทราบทุกระยะ ดำเนินการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
        ต่อมา นายธนาพิพัฒน์ ชัยธนาธนธัต ในฐานะผู้แทนคณะทำงาน แห่ง กลุ่มสมาชิกองค์การภาคีเครือข่าย ว่าด้วย การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อการปฏิรูป และการตรวจสอบการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ ได้เข้าร่วมลงนามตามปฏิญญาภาคีแห่ง ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.)กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับอีก ๕ หน่วยงาน สังกัดกองบัญชาการภาค ๕ ร่วมเป็นภาคีเครือข่าย ได้แก่ สมาพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย (ส.ปอ.ท), กรมการปกครอง , สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช) , กรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) , สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) และ กรมประชาสัมพันธ์  ซึ่งต่อมา ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ ทางผู้แทนฯ ก็ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมเป็น องค์การความร่วมมือ และ เป็นผู้แทนคณะทำงานร่วมลงนามตามปฏิญญาดังกล่าว ว่าด้วย การเป็นภาคีเครือข่ายร่วมต่อต้านการทุจริตและร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่หรือการประพฤติมิชอบของผู้ใช้อำนาจในภาครัฐ ร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ ในทุกรูปแบบ ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งภารกิจดังกล่าวนี้ ทางคณะทำงานฯจะเข้ารายงานทุกปัญหาและส่งผลงานในการปฏิบัติหน้าที่ทุกวาระปี ต่อศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) กระทรวงยุติธรรม โดยพณฯ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา พร้อมกับท่านที่ปรึกษาฯ พล.อ.อภิชัย หงษ์ทอง ได้รับทราบพร้อมรูปแบบรายงานปัญหาที่เกี่ยวข้องในนโยบายนี้ในทุกวาระปีอีกด้วย   
        จากนั้นเรื่อยมา ทางคณะทำงานฯ จึงได้เข้าร่วมผนึกกำลังร่วมภารกิจ อย่างเป็นทางการโดยตลอด โดยมีผู้แทนจากคณะทำงานฯ แห่ง องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(ภาคประชาขน และ ภาคภาคีเครือข่ายฯ)  โดยท่าน ดร.อนันต์ บูรณวณิช (ประธานผู้ก่อตั้งองค์การฯ) อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยความร่วมมือจากกรรมการบริหารแห่งคณะทำงานฯเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในองค์การภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ (ภธช.) และ  กรรมการบริหาร แห่ง ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ (ภตช.) เพื่อร่วมกันขับคลื่อนนโยบายฯดังกล่าวนี้ ร่วมปฏิรูปประเทศ ร่วมช่วยแก้ปัญหาแบบบูรณาการให้กับราษฏรโดยทั่ว ในภารกิจ ว่าด้วย การตรวจสอบ และร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อการปฏิรูป โดยมีหัวหน้าคณะทำงานและสมาชิกแห่งองค์การภาคีเครือข่ายดังกล่าว เเพื่อดำเนินการตอบสนองเจตนารมน์ แห่ง คณะทำงานองค์การตรวจสอบและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ (คอตช.) ตลอดมาจนบัดนี้ 

และนี่ คือที่มาของคณะทำงาน แห่งองค์การ คอตช. เพื่อร่วมภารกิจภายใต้ นโยบายองค์การฯ ว่าด้วยการ "ตรวจสอบรัฐ ตัดวงจรทุจริต หนุนสิทธิมนุษยชน"
  • บันทึกการลงนามตามปฏิญญาภาคี ต่อ ศอตช. โดยท่าน พล.อ.อภิชัย หงษ์ทอง (เลขาฯ รมต.กระทรวงยุติธรรม )

  • พิธีลงนาม MOU. ในทุกภาคส่วน(ภ.๕) ร่วมเป็นองค์การความร่วมมือ แห่ง ศอตช.กระทรวงยุติธรรม

  • พิธีลงนาม MOU. ในทุกภาคส่วน(ภ.๕) ร่วมเป็นองค์การความร่วมมือ แห่ง ศอตช.กระทรวงยุติธรรม

  • พิธีลงนาม MOU. ในทุกภาคส่วน(ภ.๕) ร่วมเป็นองค์การความร่วมมือ แห่ง ศอตช.กระทรวงยุติธรรม

<<<< "ทั้งนี้ทางคณะทำงานฯ ได้รับเกียรติ อันทรงค่า ในคำประทานพรซึ่งกำลังใจ อันหาที่สุดไม่ได้">>>> จากท่านพัลลภ สุวรรณมาลิก พระสหายในพระองค์ฯ ข้าราชบริพารฝ่ายหน้า ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ ประธานคณะทำงาน องค์การ คพร. ได้ลงนามประทานคำอวยพร ให้กับคณะทำงานในวันเปิดเว็ปไซด์คณะทำงาน แห่ง คอตช. | | | | | | | | | | | |

LAW ENFORCEMENT INVESTIGATION ORGANIZATION ดำเนินการภายใต้ กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ.๒๕๕๐ ตามมาตรา ๖๔ ,มาตรา ๘๗ (๓), ว่าด้วย การตรวจสอบการใช้อำนาจและการทุจริตในภาครัฐ ,นโยบายของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.), คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๒๖/๒๕๕๗ ว่าด้วย การจัดตั้งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.), หนังสือเข้าร่วมเป็นองค์การฯภาคภาคี (อตร.)พ.ศ. ๒๕๕๘ กับ กระทรวงยุติธรรม และ สำนักนายกรัฐมนตรี