ค อ ต ช. <<<<" ตรวจสอบรัฐ ตัดวงจรทุจริต หนุนสิทธิมนุษยชน ">>>> ปฏิญญาภาคี แห่งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ(ศอตช)กระทรวงยุติธรรม และองค์การความร่วมมือ แห่งภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ(ภธช.) | | |

หน้าแรก  ค อ ต ช.

เรา คือ คณะทำงานที่รวบรวมเหล่าสมาชิกอันทรงเกียรติจากภาคส่วนองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในราชอาณาจักรไทย เข้ามาเพื่อร่วมกันจัดการปัญหาต่างๆในสังคม เคียงคู่ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสน์ของภาครัฐ อันเพื่อประโยชน์หลักของคนในชาติ ตามวาระภารกิจสำคัญหลักๆในนโยบายของคณะทำงาน คือ เพื่อร่วมกันตรวจสอบผู้ใช้อำนาจในภาครัฐ และร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบ ภายใต้นโยบายของคณะทำงานฯ ว่าด้วยการ " ตรวจสอบรัฐ ตัดวงจรทุจริต หนุนสิทธิมนุษยชน " โดย ดำเนินการภายใต้กฎบัญญัติตามกฎหมาย ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ในนามคณะทำงาน คอตช. ขอแต่งประพันธ์กลอนถวายความจงรักษ์ภักดี ขอรัชกาลที่ ๑๐ ทรงพระเจริญ อันด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้.. ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ขอเดชะฯ ปวงข้าพระพุทธเจ้า ในนามคณะผู้บริหารแห่งคณะทำงาน คอตช.

                                                           

<<<< นโยบาย และหลักการทำงาน ของ คอตช. >>>>
ภารกิจที่รับผิดชอบนั้น พวกเราไม่สนใจว่าจะทำเพื่อราษฎรผู้เดือดร้อนเพียงแค่ช่วยคนๆเดียว หรือช่วยเหลือเป็นกลุ่มก้อน หากแต่ทุกภารกิจนั้นๆ จะได้ตรวจพบข้าราชการร่วมส่อการทุจริตและหมกเม็ด ฉ้อฉล โกงราษฎร และ โกงชาติบ้านเมืองต่างหาก ที่พวกเราต้องรีบจัดการให้สิ้นก่อน เพียงเพื่อในอนาคตข้าราชการผู้ใช้อำนาจรัฐโดยมิชอบที่มีอยู่มากมายนั้นได้หมดสิ้นไป ไม่ไปทำความเดือดร้อนต่อเนื่องไปได้อีก นี่ต่างหากคือปัญหาหยั่งรากแท้จริงของวงการคอร์รัปชั่นไทย ที่พวกเราควรจะเร่งจัดการ ให้หมดสิ้นไปก่อนโดยเร็ว
ผู้ร่วมสนับสนุนภารกิจคณะทำงาน แห่ง คอตช. ภายใต้ นโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภาครัฐ และ ขอกราบขอบพระคุณยิ่ง กับ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์การภาคีเครือข่ายฯ สมาชิกต่างๆ .
 • ท่านพัลลภ สุววรรณมาลิก ประธานคณะทำงานองค์การ คพร. และ ข้าราชบริพารฝ่ายหน้า ในพระองค์ฯ

 • พณฯ นายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ในนาม หัวหน้า คสช.

 • พณฯ รมต.กระทรวงยุติธรรม (พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา ในนาม ปธ.คณะกรรมการ แห่ง ศอตช.)ขณะดำรงตำแหน่งใน ปีวาระ

 • พล.อ.อภิชัย หงษ์ทอง เลขานุการ รมว.กระทรวงยุติธรรม ในนาม ปฏิญญาภาคี แห่ง ศอตช. ขณะดำรงตำแหน่งใน ปีวาระ

 • พลตรี พยงค์ สุขมา (รองราชเลขาธิการพระราชวัง)

 • ดร.อนันต์ บูรณวาณิชย์ ( อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำศาลรัฐธรรมนูญ)

 • พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ เตมียาเวช อดีต ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ (รองประธาน ภตช.)

 • พล.อ.จรัล กุลละวนิชย์ ประธาน ภธช. และ ภตช. และครอบครัว นุชพิทักษ์

! Mission ago. ! ภารกิจ... นำส่งเล่มผลการดำเนินการภารกิจ ตามโครงการฯ เพื่อนำส่งขึ้นทูลเกล้าถวายฯ (ตามวาระประจำปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐)

   ช่วงเดือน มกราคม ของทุกวาระปี ทาง ประธานคณะทำงาน แห่ง คอตช. โดย คุณธนาพิพัฒน์ ชัยธนาธนธัต ในฐานะผู้แทนคณะทำงานฯ และเหล่าสมาชิกองค์การภาคีเครือข่าย เดินทางเข้าส่งมอบผลดำเนินการภารกิจ ตามโครงการ ความดีที่ประจักษ์ ลูกขอ(๙) ก้าว"ทำ แทน พ่อ" เพื่อขอพระบรมราชานุญาตนำขึ้นกราบบังคมทูลเกล้าถวายเล่มรายงานภารกิจประจำทุกวาระปี ต่อ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลปัจจุบัน และ ในสมเด็จพระบรมวงศานุวงศ์ฯ ทุกพระองค์ เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักษ์ภักดีอันเพื่อร่วมกันแบ่งเบาพระราชกรณียกิจในทุกพระองค์ฯ รวมไปถึง ส่งเล่มรายงานการปฏิบัติภารกิจร่วมคณะทำงานฯ การร่วมตรวจสอบผู้ใช้อำนาจในภาครัฐ และภารกิจการร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นต่างๆในราชอาณาจักร ตาม ปฏิญญาภาคีิ แห่งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.)  แห่ง กระทรวงยุติธรรม และ งานภารกิจการข่าวความมั่นคง แห่ง สมัชชามวลชนความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (สมค.) แห่ง กอ.รมน. อีกด้วย

 • ท่านถาวร พรหมมีชัย เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

 • นำส่ง พณฯ ประธานองคมนตรี ณ อาคารทำเนียบองคมนตรี

 • ท่านพัลลภ สุววรรณมาลิก ประธานคณะทำงานองค์การ คพร. และข้าราชบริพารฝ่ายหน้าในพระองค์ฯ

 • ท่านนายกสมัชชามวลชนเพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สมค. แห่ง กอ.รมน.

    ในการนี้ ได้มีผู้แทนรับ จากภาคภาคีเครือข่ายฯ และ ผู้แทนรับมอบเล่มรายงานผลดำเนินการภารกิจจากหน่วยงานต่างๆข้างต้น ดังที่กล่าวมานี้เข้ารับเล่มรายงานผลดำเนินภารกิจตามโครงการฯ อันเป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์ ดังเช่นทุกปีวาระดังกล่าวแล้ว 

! Mission ago. ! ภารกิจ... ร่วมประชุมคณะทำงานฯ วาระที่ ๔ ปลายปี และเข้าเฝ้ากราบขอพรจากสมเด็จพระราชาคณะฯ
 • สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ สมเด็จพระราชาคณะฯ มีพระเมตตาประทานคำอวยพรให้กับ คณะทำงาน แห่ง คอตช.

 • สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ สมเด็จพระราชาคณะฯ มีพระเมตตาประทานคำอวยพรให้กับ คณะทำงาน แห่ง คอตช.

 • สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ สมเด็จพระราชาคณะฯ มีพระเมตตาประทานคำอวยพรให้กับ คณะทำงาน แห่ง คอตช.

    สืบเนื่องจากการประชุมคณะทำงาน แห่ง คอตช. ในวาระปลายปี (วาระที่ ๔) ที่ผ่านมา ทางคณะทำงานฯร่วมกันประชุมสรุปผลงานการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา และ ร่วมกันวางแผนนโยบายการทำงานในปีวาระต่อไป พร้อมกับได้จัดทำสรุปผลดำเนินการ การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ ของ MOU. แห่ง ศอตช.(กระทรวงยุติธรรม) และ เตรียมนำเล่มรวมภารกิจ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ตามโครงการ ความดีที่ประจักษ์ ลูกขอ(๙) ก้าว " ทำ แทน พ่อ " เพื่อเตรียมนำขึ้นกราบบังคมทูลเกล้าฯถวายเล่มรายงานประจำรอบปีดังกล่าวนี้ ส่งให้กับ สำนักราชเลขาธิการฯ ในพระองค์ ณ พระบรมหาราชวัง ต่อไป.

     ในการนี้ทางคณะทำงานได้รับโอกาสให้เข้าเฝ้ากราบขอพรจาก ท่านสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตโต ป.ธ.๙) สมเด็จพระราชาคณะฯ อันสร้างความปลาบปลื้ม และ ได้รับกำลังใจมาเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะทำงานฯ เพื่อ ประชาชนในชาติ และราชบัลลังก์ จักร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อตอบแทนในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ อีกด้วย. 

 • สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ สมเด็จพระราชาคณะฯ มีพระเมตตาประทานคำอวยพรให้กับ คณะทำงาน แห่ง คอตช.

 • สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ สมเด็จพระราชาคณะฯ มีพระเมตตาประทานคำอวยพรให้กับ คณะทำงาน แห่ง คอตช.

 • สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ สมเด็จพระราชาคณะฯ มีพระเมตตาประทานคำอวยพรให้กับ คณะทำงาน แห่ง คอตช.

 • สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ สมเด็จพระราชาคณะฯ มีพระเมตตาประทานคำอวยพรให้กับ คณะทำงาน แห่ง คอตช.

 • บรรยากาศการประชุม วาระ ที่ ๔ พร้อมร่วมบรรยาเคสกรณีศึกษาการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้อำนาจในทางส่อทุจริต

 • บรรยากาศการประชุม วาระ ที่ ๔ พร้อมร่วมบรรยาเคสกรณีศึกษาการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้อำนาจในทางส่อทุจริต

 • บรรยากาศการประชุม วาระ ที่ ๔ พร้อมร่วมบรรยาเคสกรณีศึกษาการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้อำนาจในทางส่อทุจริต

 • บรรยากาศการประชุม วาระ ที่ ๔ พร้อมร่วมบรรยาเคสกรณีศึกษาการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้อำนาจในทางส่อทุจริต

! Mission ago. ! ภารกิจ... เข้ารับนโยบายฯ พร้อมประสานงานเครือข่ายความมั่นคง กับ สมค. (กอ.รมน.)..
 • บรรยากาศเข้าสวัสดี และแนะนำคณะทำงาน แห่ง คอตช. กับ ท่านนายก สมค. (กอ.รมน.) สวนรื่นฤดี

 • บรรยากาศเข้าสวัสดี และแนะนำคณะทำงาน แห่ง คอตช. กับ ท่านนายก สมค. (กอ.รมน.) สวนรื่นฤดี

 • บรรยากาศเข้าสวัสดี และแนะนำคณะทำงาน แห่ง คอตช. กับ ท่านนายก สมค. (กอ.รมน.) สวนรื่นฤดี

   ท่านประธานคณะทำงาน และกรรมการผู้แทน คณะทำงาน แห่ง คอตช. เข้าสวัสดี และ เข้าแนะนำงานประชาสัมพันธ์ ที่มา แห่งคณะทำงาน คอตช. ซึ่งในการนี้ สืบเนื่องจาก ทางคณะทำงานฯ ได้รับการเรียนเชิญจาก ท่านนายก สมค.แห่ง กอ.รมน. ให้เข้าร่วมรับนโยบายการทำงานให้สอดคล้องงานภารกิจ ที่ทางคณะทำงาน แห่ง คอตช.ดำเนินกิจกรรมอยู่ในปัจจุบัน พร้อมสนับสนุนงานภารกิจงานด้านการข่าวความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  ซึ่งปัจจุบัน ทาง กอ.รมน. มีเครือข่ายพร้อมสั่งการภายใต้การอำนวยการของ  สมค. แห่ง กอ.รมน. อยู่มากกว่า ๒๐๐ จุด และในปีงบประมาณหน้าก็จะเพิ่มอีกเป็นกว่า ๓๐๐ จุดทั่วประเทศแล้ว ในการนี้ ทางคณะทำงานได้รับคำชี้แนะ และรับคำปรึกษาภารกิจงานเครือข่ายด้านความมั่นคงในอนาคต จาก ท่านประชา มุ่งรักษ์ชน นายกสมาคมสมัชชามวลชนเพื่อความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (สมค.กอ.รมน.) และคณะฯ อีกด้วย 

 • บรรยากาศเข้าสวัสดี และแนะนำคณะทำงาน แห่ง คอตช. กับ ท่านนายก สมค. (กอ.รมน.) สวนรื่นฤดี

 • บรรยากาศแถลงหลักสูตรมวลชนการข่าวความมั่นคง ผู้แทนคณะทำงาน คอตช. กับ ท่านนายก สมค. (กอ.รมน.) สวนรื่นฤดี

 • บรรยากาศการเข้าหลักสูตรการข่าวความมั่นคงฯ กับ ท่านนายก สมค. (กอ.รมน.) สวนรื่นฤดี

*******" สัพเพ เหระ "******* !!!!!!!!!!! (ร่วมสนับสนุน ภารกิจองค์กรภาคีเครือข่ายสมาชิกฯ และเครือข่ายฯในภาครัฐ ) !!!!!!!!!!!
 • บรรยากาศการหารือ จัดตั้งโรงเรียนผู้นำ Leader ship เพื่อการพัฒนาอาชีพกับผู้นำชุมชนและเยาวชนในพื้นที่

 • บรรยากาศการหารือ จัดตั้งโรงเรียนผู้นำ Leader ship เพื่อการพัฒนาอาชีพกับผู้นำชุมชนและเยาวชนในพื้นที่

 • บรรยากาศการบรรยาย ที่มาการจัดตั้งโรงเรียนผู้นำ Leader ship เพื่อการพัฒนาอาชีพกับผู้นำชุมชนและเยาวชนในพื้นที่

 • บรรยากาศการบรรยาย ที่มาการจัดตั้งโรงเรียนผู้นำ Leader ship เพื่อการพัฒนาอาชีพกับผู้นำชุมชนและเยาวชนในพื้นที่

   มีโอกาสเข้าสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ กับ ท่านประธาน คพร. โดยในการนี้ ท่านผู้อำนวยการฝ่ายการข่าวพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ท่าน อ.มนตรี จะนี และท่าน อ.ปราโมทย์ เอื้ออำนวย ท่านผู้อำนวยการศูนย์บ้านผู้นำ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ รวมถึงคณะทำงาน คอตช. เข้าหารือและปรึกษาแนวทางการพัฒนา เปิดโรงเรียนบ้านผู้นำ หรือ Leader ship home. ซึ่งเป็นโรงเรียน กึ่งบ้านพักเพื่อการพัฒนาอบรมอาชีพการเกษตร ตามแนวทางทฤษฎีหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง อีกทั้งการพัฒนาอบรมการเกษตรกรรม และ เกษตรกรการเลี้ยงปศุสัตว์ หรือคหกรรมในครัวเรือน เพื่อการพึ่งพาตนเอง และพัฒนาผู้นำในชุมชน พร้อมทั้งเยาวชนในพื้นที่ ให้มีความรู้ในหลากหลายด้านเพื่อพึ่งพาตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต ในการนี้ทางท่านผู้แทนคณะทำงานฯ และคณะทำงานร่วม คพร. ได้ร่วมกันสร้างบ้านพักพิงอาศัยให้กับผู้ยากไร้ หรือผู้ชราภาพในพื้นที่ พร้อมมอบของยังชีพบางส่วนให้เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

 • บรรยากาศบริเวณพื้นที่โรงเรียนผู้นำ Leader ship เพื่อการพัฒนาอาชีพกับผู้นำชุมชนและเยาวชนในพื้นที่

 • บรรยากาศบริเวณพื้นที่โรงเรียนผู้นำ Leader ship เพื่อการพัฒนาอาชีพกับผู้นำชุมชนและเยาวชนในพื้นที่

 • บรรยากาศบริเวณพื้นที่โรงเรียนผู้นำ Leader ship เพื่อการพัฒนาอาชีพกับผู้นำชุมชนและเยาวชนในพื้นที่

 • บรรยากาศบริเวณพื้นที่โรงเรียนผู้นำ Leader ship เพื่อการพัฒนาอาชีพกับผู้นำชุมชนและเยาวชนในพื้นที่

 • การเข้าช่วยเหลือจัดสร้างบ้านที่พักพิง พร้อมสิ่งยังชีพสำหรับราษฎรที่ยากไร้ และชราภาพในพื้นที่

 • การเข้าช่วยเหลือจัดสร้างบ้านที่พักพิง พร้อมสิ่งยังชีพสำหรับราษฎรที่ยากไร้ และชราภาพในพื้นที่

 • การเข้าช่วยเหลือจัดสร้างบ้านที่พักพิง พร้อมสิ่งยังชีพสำหรับราษฎรที่ยากไร้ และชราภาพในพื้นที่

           ได้รับเกียตริจากท่านปลัดกรุงเทพมหานคร และท่านประธานรุ่น หลักสูตรโรงเรียนวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.51) พร้อมภริยา แวะมาทักทายเยี่ยมเยียนให้กำลังใจคณะทำงานฯ ที่สำนักงาน คอตช. ภ.๕ พร้อมพูดคุยงานภารกิจต่างๆที่สำคัญแก่การพัฒนาปัญหาบ้านเมือง และปัญหาราษฎรในเขตพื้นที่ 
 • ท่านปลัดกรุงเทพมหานคร และภริยา

 • ท่านปลัดกรุงเทพมหานครและภริยา แวะมาทักทายเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ คณะทำงานฯ

 • ท่านปลัดกรุงเทพมหานครและภริยา แวะมาทักทายเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ คณะทำงานฯ

! Mission ago. ! ภารกิจ... ลงพื้นที่สำรวจทำฝายน้ำ และพัฒนาต่อยอดโครงการฯในถิ่นทุรกันดาร..
 • ลงพื้นที่ร่วมคณะทำงานฯ จัดทำฝายน้ำในโครงการฯ เพื่อเก็บกักไว้ให้ราษฏรใช้ในยามหน้าแล้ง

 • ลงพื้นที่ร่วมคณะทำงานฯ จัดทำฝายน้ำในโครงการฯ เพื่อเก็บกักไว้ให้ราษฏรใช้ในยามหน้าแล้ง

 • ลงพื้นที่ร่วมคณะทำงานฯ จัดทำฝายน้ำในโครงการฯ เพื่อเก็บกักไว้ให้ราษฏรใช้ในยามหน้าแล้ง

 • ลงพื้นที่ร่วมคณะทำงานฯ จัดทำฝายน้ำในโครงการฯ เพื่อเก็บกักไว้ให้ราษฏรใช้ในยามหน้าแล้ง

 • ลงพื้นที่ร่วมคณะทำงานฯ จัดทำฝายน้ำในโครงการฯ เพื่อเก็บกักไว้ให้ราษฏรใช้ในยามหน้าแล้ง

 • ลงพื้นที่ร่วมคณะทำงานฯ จัดทำฝายน้ำในโครงการฯ เพื่อเก็บกักไว้ให้ราษฏรใช้ในยามหน้าแล้ง

 • ลงพื้นที่ร่วมคณะทำงานฯ จัดทำฝายน้ำในโครงการฯ เพื่อเก็บกักไว้ให้ราษฏรใช้ในยามหน้าแล้ง

       .............เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยผู้แทนคณะทำงาน แห่ง คอตช. โดยท่าน นาวาอากาศเอก(พิเศษ)วินัย เสวกวิ และ นายธนาพิพัฒน์ ชัยธนาธนธัต ประธานคณะทำงาน ฯ พร้อมคณะ จนท.ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ และการข่าว พื้นที่ จ.เชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ ใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ อีกครั้ง เพื่อสนองตอบตามนโยบายต่อยอดโครงการ ของ คณะทำงาน ร่วม คพร. และ ได้มีการลงพื้นที่เพื่อประเมินสภาพพื้นที่ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ รวมถึงสิ่งแวดล้อมโดยรอบต่างๆ เพื่อเร่งจัดทำฝายน้ำ ไว้เก็บกักน้ำให้ราษฎรได้ใช้ในภาคการเกษตร และ ไว้เพื่ออุปโภค บริโภค ในช่วงหน้าแล้งที่กำลังจะมาถึง ทั้งนี้ยังรวมไปถึงโครงการพัฒนาต่างๆในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองตอบแนวทางการทำงาน ของคณะทำงานร่วม โครงการฯ ในอนาคต อันเพื่อสนองตอบปณิธานแห่งคณะทำงาน คอตช. ตามโครงการทำดีถวายองค์ราชันต์ ลูกขอ(๙) ก้าว "ทำ แทน พ่อ " ในทุกวาระปี อีกด้วย ดังกล่าว
 • ลงพื้นที่ร่วมคณะทำงานฯ จัดทำฝายน้ำในโครงการฯ เพื่อเก็บกักไว้ให้ราษฏรใช้ในยามหน้าแล้ง

 • ลงพื้นที่ร่วมคณะทำงานฯ จัดทำฝายน้ำในโครงการฯ เพื่อเก็บกักไว้ให้ราษฏรใช้ในยามหน้าแล้ง

 • ลงพื้นที่ร่วมคณะทำงานฯ จัดทำฝายน้ำในโครงการฯ เพื่อเก็บกักไว้ให้ราษฏรใช้ในยามหน้าแล้ง

 • ลงพื้นที่ร่วมคณะทำงานฯ จัดทำฝายน้ำในโครงการฯ เพื่อเก็บกักไว้ให้ราษฏรใช้ในยามหน้าแล้ง

 • บรรยากาศเยี่ยมราษฎรในโครงการ ฝายน้ำ และความเป็นอยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร

 • บรรยากาศเยี่ยมราษฎรในโครงการ ฝายน้ำ และความเป็นอยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร

 • บรรยากาศเยี่ยมราษฎรในโครงการ ฝายน้ำ และความเป็นอยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร

 • ลงพื้นที่ร่วมคณะทำงานฯ จัดทำฝายน้ำในโครงการฯ เพื่อเก็บกักไว้ให้ราษฏรใช้ในยามหน้าแล้ง

 • ลงพื้นที่ร่วมคณะทำงานฯ จัดทำฝายน้ำในโครงการฯ เพื่อเก็บกักไว้ให้ราษฏรใช้ในยามหน้าแล้ง

 • ลงพื้นที่ร่วมคณะทำงานฯ จัดทำฝายน้ำในโครงการฯ เพื่อเก็บกักไว้ให้ราษฏรใช้ในยามหน้าแล้ง

 • ลงพื้นที่ร่วมคณะทำงานฯ จัดทำฝายน้ำในโครงการฯ เพื่อเก็บกักไว้ให้ราษฏรใช้ในยามหน้าแล้ง

! Mission ago. ! ภารกิจ... ลงพื้นที่รับร้องเรียนการตรวจสอบราคาประเมินการก่อสร้าง พร้อมประสานการซ่อมสร้างถาวรวัตถุในศาสนสถาน ..
 • บรรยากาศการลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบและเข้าช่วยเหลือ การบูรณซ่อมแซมศาสนสถาน วัดเทพอาวาส จ.ราชบุรี

 • บรรยากาศการลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบและเข้าช่วยเหลือ การบูรณซ่อมแซมศาสนสถาน วัดเทพอาวาส จ.ราชบุรี

 • บรรยากาศการลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบและเข้าช่วยเหลือ การบูรณซ่อมแซมศาสนสถาน วัดเทพอาวาส จ.ราชบุรี

 • บรรยากาศการลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบและเข้าช่วยเหลือ การบูรณซ่อมแซมศาสนสถาน วัดเทพอาวาส จ.ราชบุรี

      สืบเนื่องจากทางคณะทำงาน แห่ง คอตช. นำทีมโดย นายภวัต อุดมสวัสดิ์ และนายสมโชค ไวศยะรุ่งเรือง พร้อมด้วย นายธรรมากร อารยางกูร กรรมการผู้บริหารฯ พร้อมทีมข่าวได้ลงพิ้นที่ หลังจากที่ได้รับการร้องเรียนจากทางวัดเทพอาวาส จ.ราชบุรี ที่ได้ประสานมายัง จนท.การข่าว ของคณะทำงานฯ ว่า อันเนื่องมาจากทางวัดฯ ได้มีการรับเงินบริจาคจากญาติโยมที่ศรัทธา ได้ร่วมกันทำบุญถวายจตุปัจจัยเป็นเงินบริจาค เพื่อทำนุบำรุงวัดและซ่อมแซมสร้างอุโบสถหลังเก่า รวมถึงถาวรวัตถุอีกหลายจุด ที่เห็นสมควรแก่การบูรณะซ่อมแซมให้สามารถนำมาใช้เป็นการประกอบศาสนกิจของสงฆ์ และเหล่าบรรดาญาติโยม ได้ใช้ร่วมปฏิบัติงานพิธีบุญกุศลนั้น ๆ หากแต่ปัจจุบันทางวัดโดยท่าน พระครูศรีธรรมวาที ปัจจุบันท่าน คือเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้ ซึ่งท่านได้เคยประสานขอให้ทีมช่างเอกชน และช่างฝีมือซ่อมสร้างอารามทั่วไป มาช่วยดำเนินการตีราคาประเมินงบประมาณค่าก่อสร้างซ่อมแซมดังกล่าวบ้างแล้ว ยังพบว่ามีราคาประเมินที่สูงเกินจริง อีกทั้งทางวัดฯได้เคยประสานไปยังทางท่านเจ้าคณะจังหวัดเพื่อให้ได้ร่วมรับทราบ และเห็นเป็นการสมควรแก่การนี้ด้วยแล้ว ซึ่งระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นระยะหนึ่งเนิ่นนานเกินสมควรแก่การรอคอย และ หากล่าช้ากว่านี้อาจจะส่งผลให้ถาวรวัตถุดังกล่าวจะเสียหายไปมากกว่านี้โดยใช่เหตุ  บัดนีทางคณะทำงานฯ จึงขอประสานต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งนายช่างสิบหมู่ผู้มีความรู้จากกรมศิลปากร มาให้ความรู้อันสมควรในการนี้ และร่วมประเมินรายการซ่อมแซมบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถหลังเก่า และถาวรวัตถุตามรายการที่ทางวัดจัดเตรียมเป็นรายการซ่อมแซมดังกล่าว เพื่อประมาณการราคาที่จะได้มีแนวทางเหมาะสมชัดเจนขึ้น โดยเร็วต่อไป.

 • บรรยากาศการลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบและเข้าช่วยเหลือ การบูรณซ่อมแซมศาสนสถาน วัดเทพอาวาส จ.ราชบุรี

 • บรรยากาศการลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบและเข้าช่วยเหลือ การบูรณซ่อมแซมศาสนสถาน วัดเทพอาวาส จ.ราชบุรี

 • บรรยากาศการลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบและเข้าช่วยเหลือ การบูรณซ่อมแซมศาสนสถาน วัดเทพอาวาส จ.ราชบุรี

 • บรรยากาศการลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบและเข้าช่วยเหลือ การบูรณซ่อมแซมศาสนสถาน วัดเทพอาวาส จ.ราชบุรี

 • บรรยากาศการลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบและเข้าช่วยเหลือ การบูรณซ่อมแซมศาสนสถาน วัดเทพอาวาส จ.ราชบุรี

 • บรรยากาศการลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบและเข้าช่วยเหลือ การบูรณซ่อมแซมศาสนสถาน วัดเทพอาวาส จ.ราชบุรี

 • บรรยากาศการลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบและเข้าช่วยเหลือ การบูรณซ่อมแซมศาสนสถาน วัดเทพอาวาส จ.ราชบุรี

 • ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว

 • ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว

 • ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว

! Mission ago. ! " โครงการทำดี ร่วมปลูกป่า เทิดพระเกียรติถวาย ในวโรกาส วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ "
 • นาวาอากาศเอก(พิเศษ)วินัย เสวกวิ กรรมการบริหาร คณะทำงาน แห่ง คอตช. กล่าวถวายพระพร และ กล่าวเปิดงาน

 • นาวาอากาศเอก(พิเศษ)วินัย เสวกวิ กรรมการบริหาร คณะทำงาน แห่ง คอตช. กล่าวถวายพระพร และ กล่าวเปิดงาน

 • นาวาอากาศเอก(พิเศษ)วินัย เสวกวิ กรรมการบริหาร คณะทำงาน แห่ง คอตช. กล่าวถวายพระพร และ กล่าวเปิดงาน

       โครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งโรงทาน หนึ่งสวนป่า เพื่อถวายแด่ในหลวง และองค์ราชินี ของปวงชนชาวไทย และ เนื่องในวโรกาส เทิดไท้วันแม่แห่งชาติ (๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙) ซึ่งทางคณะทำงาน แห่งคอตช. ได้รับเกียรติจากผุ้บริหารเทศบาลตำบลเมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ และป่าไม้พื้นที่ อ.เชียงดาว ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกันกับ ผู้นำหมู่บ้าน และชาวบ้านในพื้นที่โดยรอบ จำนวนกว่า ๒๐๐ คน โดยมีท่าน นาวาอากาศเอก(พิเศษ)วินัย เสวกวิ พร้อมกับกรรมการบริหาร และสมาชิกหน่วยการข่าว แห่ง คอตช. อ.เชียงดาว พร้อม คณะนายทหารจากหน่วยเฉพาะกิจ กองทัพบก ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้ทางคณะฯ ได้รับการอนุเคราะห์รับต้นกล้าไม้จำนวนกว่า ๓๐๐-๕๐๐ ต้น เพื่อใช้ในกิจกรรมปลูกป่าถวายพระพร เพื่อเฉลิมฉลอง ร่วมเทิดพระเกียตริ ในวโรกาส วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ อีกด้วย

 • บรรยากาศ การร่วมพิธี และลงพื้นที่ปลูกป่า เพื่อเทิดไท้ องค์ราชินี เนื่องในวโรกาส วันแม่แห่งชาติ

 • บรรยากาศ การร่วมพิธี และลงพื้นที่ปลูกป่า เพื่อเทิดไท้ องค์ราชินี เนื่องในวโรกาส วันแม่แห่งชาติ

 • บรรยากาศ การร่วมพิธี และลงพื้นที่ปลูกป่า เพื่อเทิดไท้ องค์ราชินี เนื่องในวโรกาส วันแม่แห่งชาติ

 • บรรยากาศ การร่วมพิธี และลงพื้นที่ปลูกป่า เพื่อเทิดไท้ องค์ราชินี เนื่องในวโรกาส วันแม่แห่งชาติ

 • บรรยากาศ การร่วมพิธี และลงพื้นที่ปลูกป่า เพื่อเทิดไท้ องค์ราชินี เนื่องในวโรกาส วันแม่แห่งชาติ

 • บรรยากาศ การร่วมพิธี และลงพื้นที่ปลูกป่า เพื่อเทิดไท้ องค์ราชินี เนื่องในวโรกาส วันแม่แห่งชาติ

 • บรรยากาศ การร่วมพิธี และลงพื้นที่ปลูกป่า เพื่อเทิดไท้ องค์ราชินี เนื่องในวโรกาส วันแม่แห่งชาติ

! Mission ago. ! " กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาฐานข้อมูลทางทะเบียนราษฐ์ ให้กับ กลุ่มราษฎรชาวเขาพื้นที่ราบ เพื่อสิทธิขั้นพื้นฐานในราชอาณาจักรไทย "
 • ภาพประกอบบรรายากาศการหารือ เพื่อการแก้ปัญหาในพื้นที่ อำเภอเชียงดาว

 • บรรายากาศการหารือ เพื่อการแก้ปัญหาในพื้นที่ อำเภอเชียงดาว

 • บรรายากาศการหารือ เพื่อการแก้ปัญหาในพื้นที่ อำเภอเชียงดาว

 • บรรายากาศการหารือ เพื่อการแก้ปัญหาในพื้นที่ อำเภอเชียงดาว

     ทางคณะผู้บริหาร คอตช. และ คณะทำงานด้านการข่าวแห่ง คอตช.  โดยท่าน ผ.อ.มนตรี จะนี และ ท่าน ผ.อ.กันยา ขัดฟู (ผู้อำนวยการฝ่ายการข่าว เขตเชียงดาว และภูมิภาคเหนือตอนบน) ได้นำคณะเข้าหารือ กับ นายสราวุฒิ วรพงษ์ (ท่านนายอำเภอเชียงดาว จ.เชียงใหม่)ในหลากหลายกรณีข้อพิพาทต่างๆ ที่เป็นวงกว้างของราษฎรที่ขาดการแก้ไข มาแบบยาวนานตั้งแต่สมัยก่อนท่านนายอำเภอท่านนี้จะมารับตำแหน่ง โดยการหารือในหลากหลายปัญหาในเขตรับผิดชอบพื้นที่นี้  ทางคณะทำงานฯ ได้ส่งมอบข้อมูลงานด้านการข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อการนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้ถูกเรื่อง ชัดเจนและตรงประเด็น อีกทั้งได้ประสานทุกหน่วยงาน จนท.ระดับปฏิบัติการและ ผู้ทรงความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เริ่มจัดเตรียมข้อมูลระดับหมู่บ้าน และตำบล ทั้งในเรื่องที่ดินพิพาทกับราษฎร และ กรณีพลิกฟื้นผืนป่าที่ถูกทำลายโดยกลุ่มขบวนการที่มักจะเข้ามาทำให้ทรัพยากรป่าไม้เสียหายไปในหลายกรณีฉ้อฉลสารพัดจะโกงกิน ซึ่งทางคณะทำงานฯ ได้จัดตั้งโครงการปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ดังกล่าว ร่วมกันพลิกฟื้นคืนผืนป่าตามแนวทางพระราชดำริฯ ให้เร็วที่สุดพร้อมการป้องปรามในอนาคตทั้งนี้ ปัญหาหนึ่ง ในเรื่องของการแก้ไขเอกสารรับรองสัญชาติข้อมูลที่ตกหล่นในทะเบียนราษ ของราษฎรในอำเภอเชียงดาว ที่มีมากตามสถิติพื้นที่เกือบ 3,000 คนนั้น ทาง คณะทำงานฯ ได้รับการรับปากจากท่านนายอำเภอเพื่อเร่งจัดระบบโดยเร็วนี้แน่นอน โดยจะเป็นแบบเน้นจัดตั้งโต๊ะเฉพาะกิจ เร่งแก้ไขให้เป็นกลุ่มแบ่งเป็นกรณีๆไปให้ถูกต้องทั้งหมดเริ่มตั้งแต่กรณีบัตร และเอกสารรับรองสิทธิที่เกี่ยวข้องในข้อมูลฐานทะเบียนราษต่างๆในเด็ก ผู้ใหญ่ คนชรา ฯลฯ โดย ทางอำเภอเชียงดาวจะร่วมกันกับคณะทำงาน คอตช. ในภารกิจทั้งหมดดังกล่าว เร็วๆนี้ ต่อไป

 

 

 • บรรายากาศการหารือ เพื่อการแก้ปัญหาในพื้นที่ อำเภอเชียงดาว

 • บรรายากาศการหารือ เพื่อการแก้ปัญหาในพื้นที่ อำเภอเชียงดาว

 • ผู้นำหมู่บ้าน ที่เข้ามาเป็นตัวแทนแนะนำการแก้ไขปัญหาพิพาท

ภารกิจครั้งนี้ ทางคณะทำงานแห่งองค์การฯ ขอกราบขอบพระคุณ ท่านนายอำเภอสราวุฒิ วรพงษ์ (นายอำเภอเชียงดาว) และ คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงค์ธรรมอำเภอเชียงดาวทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

     ในการนี้ทางคณะทำงาน คอตช. ได้รับเกียรติ ให้เข้าส่งมอบผลงานประจำปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ โครงการ ความดีที่ประจักษ์ ลูกขอ(๙)ก้าว "ทำ แทน พ่อ" ประชาชน ของพระราชา ว่าด้วยการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนกับเหล่าราษฎร และการร่วมตรวจสอบการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ พร้อมภารกิจของคณะทำงาน คอตช. ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ พร้อมกันนี้ได้พาผู้แทนคณะทำงานองค์การภาคีเครือข่ายฯ  เข้าร่วมรับพรจาก   ท่านพัลลภ สุววรรณมาลิก พระสหายในพระองค์ฯ ข้าราชบริพารฝ่ายหน้าในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ และ ประธานคณะทำงานองค์การ คพร.  ดังกล่าว.

 

 • บรรยากาศบ้านพักภาคเหนือ ในโอกาสเข้าส่งมอบผลดำเนินการร่วมโครงการฯ และ เข้ารับประทานพร จากท่าน ประธาน คพร.

 • บรรยากาศบ้านพักภาคเหนือ ในโอกาสเข้าส่งมอบผลดำเนินการร่วมโครงการฯ และ เข้ารับประทานพร จากท่าน ประธาน คพร.

 • บรรยากาศบ้านพักภาคเหนือ ในโอกาสเข้าส่งมอบผลดำเนินการร่วมโครงการฯ และ เข้ารับประทานพร จากท่าน ประธาน คพร.

 • บรรยากาศบ้านพักภาคเหนือ ในโอกาสเข้าส่งมอบผลดำเนินการร่วมโครงการฯ และ เข้ารับประทานพร จากท่าน ประธาน คพร.

 • บรรยากาศบ้านพักภาคเหนือ ในโอกาสเข้าส่งมอบผลดำเนินการร่วมโครงการฯ และ เข้ารับประทานพร จากท่าน ประธาน คพร.

 • บรรยากาศบ้านพักภาคเหนือ ในโอกาสเข้าส่งมอบผลดำเนินการร่วมโครงการฯ และ เข้ารับประทานพร จากท่าน ประธาน คพร.

 • ในโอกาสเข้ารับพรเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือราษฎร

 • ในโอกาสเข้ารับพรเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือราษฎร

 • คุณมนตรี จะนี และ คุณกันยา ขัดฟู เข้าต้อนรับ ท่านพัลลพ สุววรรณมาลิก

 • ท่านพัลลพ สุววรรณมาลิก (ประธานคณะทำงานองค์การ คพร.)

! สัพเพ เหระ ! วาระทั่วไป " กลุ่มเพื่อนพ้อง น้องพี่ กับ พล.ต.อ.เสรีพิสุทธิ์ เตมียาเวส (อดีต ผบ.ตร.) " การร่วมรับประทานอาหาร และหารือวาระทั่วไป ของคณะทำงาน คอตช.และองค์การภาคีเครือข่ายฯ "
 • นำ ท่าน ปธ.และเลขาธิการ สมาพันธ์ สอปท. เข้าพบ ท่านอดีต ผบตร.

 • ปธ.คณะทำงาน คอตช. และกรรมการ ภตช.เข้าพบ ท่านอดีต ผบตร. เพื่อหารือแนวทางการทำงานทางคดีฯ

 • นำ ท่าน ปธ.และเลขาธิการ สมาพันธ์ สอปท. เข้าพบ ท่านอดีต ผบตร.

 • นำ ท่าน ปธ.และเลขาธิการ สมาพันธ์ สอปท. เข้าพบ ท่านอดีต ผบตร.

    คณะกรรมการ ภตช. และคณะทำงาน ของ องค์การฯ คอตช. ได้นำท่านประธานสมาพันธ์และเลขาธิการสมาพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย (สอปท.) เข้าพบ ท่านรองประธาน ภตช.  และอดีต ผบตร. พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ เตมียาเวช เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะพร้อมหารือแนวทางการทำงานของ สอปท. และพร้อมกันนี้ ทางประธานคณะทำงานฯ ร่วมหารือและส่งมอบผลดำเนินงาน การช่วยเหลือราษฎรในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และวาระอื่นๆ ทั้งนี้ ทางประธานคณะทำงานและคณะกรรมการที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิขององค์การฯ ขอให้กำลังใจและร่วมสนับสนุนทุกนโยบาย ของท่่าน พล.ต.อ.เสรีฯ กับ ชมรมกลุ่มเพื่อนเสรีฯ และสื่อเสียงเสรีฯ เพื่อความชัดเจนถูกต้องทางสัมคม อันประโยชน์เพื่อชาติ ศาสกษัตริย์และประชาชน จากท่านอย่างแท้จริงตลอดมา.

 • บรรยากาศประชุมร่วม คณะทำงานฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและการข่าว แห่ง คอตช. กับ กก.บห. แห่ง ภตช.

 • บรรยากาศประชุมร่วม คณะทำงานฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและการข่าว แห่ง คอตช. กับ กก.บห. แห่ง ภตช.

 • บรรยากาศประชุมร่วม คณะทำงานฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและการข่าว แห่ง คอตช. กับ กก.บห. แห่ง ภตช.

 • บรรยากาศประชุมร่วม คณะทำงานฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและการข่าว แห่ง คอตช. กับ กก.บห. แห่ง ภตช.

     การประชุม ภตช.และ คณะทำงาน คอตช. วาระพิเศษ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยมีผู้บริหารองค์การ ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ (ภตช.) โดยการประชุมจัดตั้งในครั้งนี้มี ท่าน ดร.พะนารถ ตามประทีป (รองประธาน ภตช.) พร้อมกับ นาวาอากาศเอก(พิเศษ)วินัย เสวกวิ (กรรมการบริหาร ภตช.) และ นายนักบุญ อรรคบุตร ( ผ.อ.สำนักงานผู้บริหาร ภตช. )  ร่วมด้วย ผู้บริหารคณะทำงาน คอตช. เข้าร่วมประชุม นำโดย นายธนาพิพัฒน์ ชัยธนาธนธัต (ประธานคณะทำงาน คอตช. ) พร้อมกับผู้บริหารคณะทำงานฯ เข้าร่วมหารือแนวทาง ภารกิจด้านการปฏิรูปแก้ไขปัญหาด้านการต่อต้านการทุจริต และตรวจสอบผู้ใช้อำนาจและงบประมาณในภาครัฐ โดยมีฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ และการข่าว แห่งคณะทำงาน คอตช. เข้าร่วมหารือแนวทาง ตามวาระการประชุม ดังกล่าว.

 • ภาพประกอบบรรยาย พิธีเปิดหลักสูตรการบิน ม.ศรีปทุม

 • ภาพประกอบบรรยาย พิธีเปิดหลักสูตรการบิน ม.ศรีปทุม

 • ภาพประกอบบรรยาย พิธีเปิดหลักสูตรการบิน ม.ศรีปทุม

         โดย ท่านที่ปรึกษาคณะทำงาน คอตช. นาวาอากาศเอก(พิเศษ) วินัย เสวกวิ เข้าร่วมพิธิเปิด วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม...ซึ่งทีมงานศิษย์เก่ากองทัพอากาศมาร่วมจัดระบบและร่วมร่างหลักสูตร โดยมี พล.อ.อ.พิธพร  กลิ่นเฟื่อง นำทีมก่อตั้งฯ  และ ในวันนี้ (7 ก.ค.59) เวลา 14.00 น. ท่านอธิการบดี ดร.รัชนีภรณ์  (พุคยาภรณ์) พุกะมาน เป็นประธานในพิธีเปิดวิทยาลัยการบินและคมนาคม  โดยเปิดสอนในระดับปริญญาตรีสาขา Aviation safety management  ...... ทางคณะทำงานขอกระซิบว่า หากใครมีลูกหลานสนใจการบิน อยากเป็นนักบิน หรือปูพื้นฐานเพื่อเป็นนักบินแอร์ไลน์ หรือต้องการทำงานภาคพื้นกับธุรกิจการบิน สายการบิน เตรียมตัวได้ และประสานไปที่วิทยาลัยได้แล้วในปัจจุบัน
 • ภาพประกอบบรรยาย พิธีเปิดหลักสูตรการบิน ม.ศรีปทุม

 • ภาพประกอบบรรยาย พิธีเปิดหลักสูตรการบิน ม.ศรีปทุม

 • ภาพประกอบ เกี่ยวกับภาคปฏิบัติหลักสูตร วิทยาลัยการบิน ม.ศรีปทุม

 • ภาพประกอบบรรยาย หลักสูตรการบิน ม.ศรีปทุม

 • ภาพประกอบ เกี่ยวกับภาคปฏิบัติหลักสูตร วิทยาลัยการบิน ม.ศรีปทุม

 • ภาพประกอบ เกี่ยวกับภาคปฏิบัติหลักสูตร วิทยาลัยการบิน ม.ศรีปทุม

 • ภาพประกอบ เกี่ยวกับภาคปฏิบัติหลักสูตร วิทยาลัยการบิน ม.ศรีปทุม

 • ภาพประกอบ เกี่ยวกับภาคปฏิบัติหลักสูตร วิทยาลัยการบิน ม.ศรีปทุม

    ท่าน ปธ.คณะทำงาน คอตช. ได้มีโอกาสเข้าหารือภารกิจต่างๆเพื่อพี่น้องประชาชน กับท่าน พ.ท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี คนดีของแผ่นดิน ที่คอยช่วยเหลือและเป็นปากเป็นเสียง ในทุกๆเวทีแห่งความชอบธรรมและถูกต้องของสังคมไทย และทำเพื่อพี่น้องประชาชาชน มาโดยตลอดจนบัดนี้ ซึ่งนโยบายฯต่างๆที่คุณหมอกมลพรรณ ได้วางไว้ เหมาะสมแล้วที่ควรค่าแห่งการเป็นคนดีของแผ่นดินโดยแท้  ทางคณะทำงานฯขอขอบคุณและขอร่วมสนับสนุนนโยบาย ในทุกด้านของท่านตลอดไปครับ

 • พ.ท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี

 • พ.ท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี และ ท่านอดีต ส.ว.รสนา โฆษิตตระกูล

 • พ.ท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี (คนดีของแผ่นดิน)

 • บรรยากาศประชุมหารือภารกิจคดีพิเศษ DSI ภ.๕

 • บรรยากาศประชุมหารือภารกิจคดีพิเศษ DSI ภ.๕

 • บรรยากาศประชุมหารือภารกิจคดีพิเศษ DSI ภ.๕

      สืบเนื่องจากภารกิจ ที่ทางคณะทำงานได้ปฏิบัติหน้าที่ตาม ปฏิณญาภาคี MOU. แห่ง ศอตช. กระทรวงยุติธรรม โดยที่ผ่านมามีหลายคดีฉ้อฉ้ลมากมาย ที่เข้าข่าย เป็นคดีพิเศษ อันเนื่องจากข้อมูลที่ได้รับทั้งการข่าวในพื้นที่และการข่าวเชิงลึกมากมายที่อำนวยการประสานระหว่างกัน ส่งต่อกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อ สำนักคดีพิเศษนั้นพึงได้อำนวยการนำไปใช้เก็บล้างปัดกวาดผู้เกี่ยวข้องทางคดีในฃั้นเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ส่อจะรู้เห็นกับขบวนการฉ้อฉ้ลนั้นๆมากมาย อันจะนำมาพึงเพื่อประโยชน์ในการทำคดีในชั้นกระบวนการสอบสวนและแนวทางแห่งคดี ให้ถูกต้องชัดเจนและตรงประเด็นที่สุด ในกระบวนการยุติธรรม ต่อไป

 • กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ภาคเหนือ เชิญดื่มกาแฟที่สำนักงาน หารือ งานคดีพิเศษ และงานแหล่งข่าว

 • ภาพประกอบบรรยากาศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ภาคเหนือ กับ งานคดีพิเศษ และงานแหล่งข่าว

 • ภาพประกอบบรรยากาศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ภาคเหนือ กับ งานคดีพิเศษ และงานแหล่งข่าว

 • การประชุมหาแนวทางแก้ไข กับคณะกรรมการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ ราษฎรผู้ได้รับความเดือดร้อนทางคดีในพื้นที่ภาคเหนือ

 • การประชุมหาแนวทางแก้ไข กับคณะกรรมการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ ราษฎรผู้ได้รับความเดือดร้อนทางคดีในพื้นที่ภาคเหนือ

 • การประชุมหาแนวทางแก้ไข กับคณะกรรมการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ ราษฎรผู้ได้รับความเดือดร้อนทางคดีในพื้นที่ภาคเหนือ

 • การประชุมหาแนวทางแก้ไข กับคณะกรรมการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ ราษฎรผู้ได้รับความเดือดร้อนทางคดีในพื้นที่ภาคเหนือ

<<<< "ภารกิจ และบรรยากาศ คณะทำงาน" Up date และ ที่ผ่านมาระยะหนึ่ง ประจำปี ๒๕๕๙ >>>>
! Mission ago. ! " ร่วมปลูกป่า คืนต้นไม้ สู่พื้นที่เสื่อมโทรม"
 • ร่วมปลูกป่าในใจคน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อถวายองค์ราชันต์

 • ร่วมปลูกป่าในใจคน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อถวายองค์ราชันต์

 • ร่วมปลูกป่าในใจคน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อถวายองค์ราชันต์

 อีกหนึ่งภารกิจตามพันธะสัญญาที่ให้ไว้กับ พี่น้องราษฎรในทุกๆพื้นที่ทั่วประเทศ กับภารกิจองค์การฯที่ยิ่งใหญ่  "หนึ่งตำบล หนึ่งโรงทาน หนึ่งสวนป่า"ตามแนวความคิดท่าน นาวาอากาศเอก(พิเศษ)วินัย เสวกวิ หัวหน้าคณะทำงานฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและการข่าว แห่ง ภตช. และหนึ่งในบอร์ดกรรมการบริหารของ องค์การ คอตช. ในวันนี้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ณ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายอมร แก้วเป็ง นายกเทศมนตรีเทศบาล  ตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ได้บรรจุกิจกรรมนี้ขึ้นในทุกๆปี  และพวกเราขอให้สัญญาว่า จะขอทำเช่นนี้ทำไปเรื่อยๆ จะขอต่อต้านพวกบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า ต่อต้านพวกยึดพื้นที่โกงกินราษฏร และจะขอปลูกป่าไม้ทดแทนสิ่งที่พวกมันได้ทำไว้ พร้อมจะพัฒนาแหล่งน้ำพืชพรรณสัตว์ป่าน้อยใหญ่ ไปเรื่อยๆ ให้ผืนแผ่นดินในพระองค์ฯนี้ และ เพื่อโลกใบนี้ คงได้น่าอยู่และอาศัยกันได้อย่างธรรมชาติ สเมือนที่ธรรมชาติได้สร้างเรามาคู่กันอย่างยั่งยืนด้วยดี สืบไป.
 • ร่วมปลูกป่าในใจคน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อถวายองค์ราชันต์

 • ร่วมปลูกป่าในใจคน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อถวายองค์ราชันต์

 • ร่วมปลูกป่าในใจคน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อถวายองค์ราชันต์

 • ร่วมปลูกป่าในใจคน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อถวายองค์ราชันต์

 • ร่วมปลูกป่าในใจคน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อถวายองค์ราชันต์

 • ร่วมปลูกป่าในใจคน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อถวายองค์ราชันต์

 • ร่วมปลูกป่าในใจคน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อถวายองค์ราชันต์

 • กองทัพเดินด้วยท้อง พักเติมพลัง ณ รร.อนุบาลดวงใจ ร่วมจัดเลี้ยงอาหาร

ภารกิจครั้งนี้ ทางคณะทำงานแห่งองค์การฯ ขอกราบขอบพระคุณ ท่าน นาวาอากาศเอก(พิเศษ)วินัย เสวกวิ, ผ.อ.ธนาพิพัฒน์ ชัยธนาธนธัต, พ.ต.ท.สุภวัฒน์ สุปิยะพาณิชย์ และคณะกรรมการ โครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งโรงทาน หนึ่งสวนป่า" ถวายองค์ราชันต์ มา ณ โอกาสนี้
พร้อมกับ ขอกราบขอบพระคุณ คุณอนัญญา ราชจิตร , คุณพนินทร เดชฟุ้ง (กรรมการโครงการฯ) , ผ.อ.กันยา ขัดฟู , ผ.อ.ฐาปนีย์ โบเด้ , ผ.อ.มนตรี จะนี (กรรมการบริหารฝ่ายการข่าว พื้นที่ อ.เชียงดาว และภูมิภาคเหนือตอนบน) มา ณ โอกาสนี้
พร้อมกับขอกราบขอบพระคุณผู้ร่วมสนับสนุนโครงการฯ นายอมร แก้วเป็ง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ และ ท่าน น.ท.เอกวิทย์ โชติเชย ผบ.พัน.อย.บน.๔๑ มา ณ.โอกาสนี้

! Mission ago. ! " ร่วมตรวจสอบโครงการ มาตรฐานการเก็บกักทรัพยากรน้ำ "
 • นายวงศศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะทำงานฯ

 • ร่วมภารกิจด้านทรัพยากรน้ำ กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะทำงานฯ

 • ร่วมภารกิจด้านทรัพยากรน้ำ กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะทำงานฯ

 • ร่วมภารกิจด้านทรัพยากรน้ำ กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะทำงานฯ

   เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ท่าน ผอ.สมบูรณ์ หมื่นระย้า ในนาม ผู้บริหาร และกรรมการบริหาร แห่ง องค์การ คอตช.พร้อมคณะฯ ได้เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจด้านโครงการฯทรัพยากรน้ำ กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวงศศิริ พรหมชนะ  และคณะทำงานของจังหวัดฯ  โดยทั้งมาตรการโครงสร้างระยะยาวเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงสร้างการรองรับด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่ พร้อมนโยบายฯต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำและธรรมชาติโดยรอบในพื้นที่ต่างๆตามแผนมาตรการต่างๆของจังหวัด จะส่งผลดีต่อประชาชน ระยะยาวที่ดีในอนาคตหรือไม่นั้น ทางคณะทำงาน แห่ง คอตช.จะเป็นผู้ร่วมสังเกตุการณ์ ทั้งโครงสร้าง งบประมาณ และประชาพิจารณ์ที่ถูกต้องชัดเจนเพื่อประโยชน์ต่อประชาชน และคุ้มค่าต่องบประมาณแผ่นดินนี้ ต่อไปในอนาคตแน่นอน.

 • ร่วมภารกิจด้านทรัพยากรน้ำ กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะทำงานฯ

 • ร่วมภารกิจด้านทรัพยากรน้ำ กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะทำงานฯ

 • ร่วมภารกิจด้านทรัพยากรน้ำ กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะทำงานฯ

ภารกิจครั้งนี้ ทางคณะทำงานแห่งองค์การฯ ขอกราบขอบพระคุณ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวงศศิริ พรหมชนะ และคณะทำงานของจังหวัดฯ มา ณ โอกาสนี้
พร้อมกับ ขอขอบคุณ ทางคณะทำงานแห่งองค์การฯ ท่าน ผอ.สมบูรณ์ หมื่นระย้า ในนาม ผู้แทนฝ่ายบริหาร แห่ง องค์การ คอตช.พร้อมทีมงาน(ภาคใต้) มา ณ โอกาสนี้

! Mission ago. ! " การตั้งคณะกรรมการสอบสวนเอาผิดวินัยข้าราชการตำรวจ (ส่อ)การทุจริตในหน้าที่ "
 • ขอขอบคุณท่าน พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ (ผบ.ภ.๕) ที่ร่วมสั่งการให้สอบสวนข้อเท็จจริง

 • ขอขอบคุณท่าน พล.ต.ต.สมสง่า ชรินทร์ (ผบค.จ.ลำพูน) ที่ร่วมสั่งการให้สอบสวนข้อเท็จจริง

 • เข้าร่วมสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจ และจนท.ภาครัฐ (ส่อ) ประพฤติมิชอบ ในจ.พื้นที่ภาคเหนือ

 • เข้าร่วมสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจ และจนท.ภาครัฐ (ส่อ) ประพฤติมิชอบ ในจ.พื้นที่ภาคเหนือ

     สืบเนื่องจากเหตุการณ์ กรณีมีขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เขตป่าสงวน และเป็นขบวนการฉ้อโกงอีกทั้งเข้าข่ายเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ภาคเหนือ ในช่วงปี ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา อันสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องราษฎร และมักมารุกทำลายพื้นที่ป่าไม้อุทยานในพื้นที่จำนวนมาก และคดีที่ค้างคาในสถานีตำรวจพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ และ สำนักงานป่าไม้ รวมถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกรณีพิพาทอยู่เป็นอันมาก ประกอบกับข้อมูลบางส่วนของหน่วยข่าวระดับ จนท.ที่ร่วมกันช่วยทำข้อมูลสำนวนการฟ้องร้อง และกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลมักมีการเลื่อนและขยายเวลาล่าช้า ในการคลี่คลายคดีต่างๆ อีกทั้งคดีที่เกี่ยวข้อง มักมีข้อมูลหลุดลอดไปให้ขบวนการนี้ได้นำข้อมูลมาข่มขู่ และแทรกแซงการทำงานแก้ไขปัญหาติดขัดอยู่บ่อยครั้ง ทางประธานคณะทำงานฯ จึงขอหนังสือคำสั่งจากสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้เกิดการตั้งคณะกรรมการ เพื่อร่วมสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจ และจนท.ภาครัฐ (ส่อ) ประพฤติมิชอบ ในจ.พื้นที่ภาคเหนือ อีกพร้อมขอให้ กระทรวงยุติธรรม ส่ง จนท.นิติกรและ ยุติธรรมจังหวัด และระดับกระทรวงฯ เข้าร่วมสังเกตุการณ์ ในทุกๆเวทีของการทำงานจาก จนท.รัฐ อีกด้วยดังกล่าว

 

 • วาระประชุมหารือแนวทางแก้ปัญหาระดับปกครองและความมั่นคงจังหวัด

 • กระทรวงยุติธรรมร่วมส่ง จนท.กระทรวงเข้าสังเกตุการณ์กระบวนการพิจารณาคดี

 • นาวาอากาศเอก(พิเศษ)วินัย เสวกวิ และคณะกรรมการ เข้าหารือช่วยสนับสนุนแนวทางสอบสวน

ภารกิจครั้งนี้ ทางคณะทำงานแห่งองค์การฯ ขอกราบขอบพระคุณ ท่าน พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ (ผบค.ภ.๕) และ ท่าน พล.ต.ต.สมสง่า ชรินทร์ (ผบก.ภจ.ลพ.) พร้อมกับท่าน พ.ต.อ.ภุชชงค์ อู่สุวรรณ (ผู้ทรงคุณวุฒิ สภ.เมืองลำพูน) มา ณ โอกาสนี้

! Mission ago. ! " ขอความเป็นธรรมให้กับบุคลากรทางการศึกษา (ส่อ)ถูกคุกคามจากเจ้าหน้าที่รัฐ และกลุ่มผู้มีอิทธิพล "
 • อดีตบุคลากรดีเด่นทางการศึกษา และอดีตนักกีฬาแบตมินตั้นระดับสมาคมทีมชาติ เข้าร้องขอความช่วยเหลือฯ

 • ประสานให้ความช่วยเหลือฯ และได้รับความร่วมมืออันดีจากท่านยุติธรรมจังหวัดเป็นที่เสร็จสิ้นภารกิจ

 • ได้รับความร่วมมืออันดียิ่งจาก ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ และ หัวหน้านิติกรประจำฝ่ายกฎหมาย

 • ได้รับความร่วมมือและข้อแนะนำอันดีจากท่านนิติกรทรงคุณวุฒิฯ สนง.ยุติธรรมจังหวัด

               โดยทางคณะกรรมการและ หัวหน้าคณะทำงานขององค์การฯ รับทราบกรณีที่มีอดีตบุคลากรทางการศึกษา และเป็นอดีตนักกีฬาระดับประเทศ  เข้าร้องเรียนกับคณะทำงานฯว่า ผู้ร้องฯเกิดกรณีพิพาทกับคู่กรณี  และ พวก ซึ่งกรณีพิพาทของตนกับคู่กรณีรายนี้ ผู้ร้องฯแจ้งว่า ตนไม่เคยได้รับความเป็นธรรมใดๆเลย ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้น สืบสวนสอบสวน จากชั้น จนท.ตร. และลำดับขั้นของกระบวนการทางกฎหมายเรื่อยมาจนถึงกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งอาจส่อโดนพฤติกรรมการร่วมอำนวยความสะดวกให้ความร่วมมือจาก จนท.รัฐ และกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ นำไปซึ่งพฤติการการปฏิบัติหน้าที่จาก จนท.รัฐ อำนวยการเอื้อประโยชน์ ด้านเอกสารหลักฐาน และพยานแวดล้อมแบบไม่ชัดเจนและส่อพิรุธ เอื้อประโยชน์ต่อคู่กรณี  จนผู้ร้องฯไม่สามารถนำเอกสารหลักฐานที่ได้มา หรือ นำสืบหาพยานแวดล้อมใดๆ มาใช้ในการยืนยันพฤติกรรมเพื่อแก้ต่างตามเหตุและผล ให้เกิดประโยชน์แก่การพิจารณาคดี และโทษที่สมควรได้รับอีกด้วย ซึ่งกรณีพิพาทที่ผ่านมา ได้ประกอบการพิจารณาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามขั้นตอนของกฎหมาย อีกทั้งการส่อความไม่เป็นธรรมที่ผ่านมา ตนเองก็ได้ยื่น ร้องเรียนไปกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง แต่กลับถูกเพิกเฉย ไม่คืบหน้า และ ในปัจจุบันก็ไม่มีผู้ใดเข้ามาช่วยเหลือตน อีกขณะนี้ตนก็ตกเป็นผู้โดนคุกคามสิทธิ มักจะโดนกลุ่มบุคคลของคู่กรณี ข่มขู่ สร้างความวุ่นวายให้กับตน ในการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน ให้ไม่เป็นที่สงบสุขแก่การเป็นข้าราชการหลังเกษียณ ในฐานะอดีตบุคลากรทางการศึกษา อดีตนักกีฬา ที่ตนเคยสร้างชื่อเสียงให้กับสมาคมฯในสังกัด  อีกทั้งตนเองก็เป็นที่เคารพนับถือกับลูกศิษย์ที่มีอยู่มากมายในประเทศตลอดมาอีกด้วย โดยในปัจจุบันนี้ ผู้ร้องฯ ต้องทนใช้ชีวิตอยู่ ต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรม เพื่อร้องขอความเป็นธรรมให้ตนเอง และเพื่อชื่อเสียงของวงศ์ตระกูลที่เคยสั่งสมมา อีกผู้ร้องฯเองไม่สามารถทนต่อความอับอายในการที่ตนเองต้องถูกตราหน้า ในฐานะที่สังคมบังคับให้ตนต้องมาทนรับเหตุแห่งการพิจารณาความผิดแบบไม่ถูกต้องชัดเจน ตามกระบวนการยุติธรรมที่แท้จริง  ทั้งนี้ ทางคณะทำงานฯ ต้องขอกราบขอบพระคุณท่าน ยุติธรรมจังหวัด และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจำจังหวัด ในพื้นที่ภาคเหนือ ที่ได้ชี้แจง และทำให้คณะทำงานจบภารกิจในขั้นต้น(ชั้นกระบวนการยุติเคารพปฏิบัติตามคำสั่งศาล)และ การให้ความร่วมมือด้านเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ร้องฯนำไปเรียกร้องสิทธิ พร้อมคำแนะนำการดำเนินการต่อเนื่องเกี่ยวกับกระบวนการทางคดีและการยุติข้อพิพาทในชั้นถัดไปในอนาคต เพื่อเป็นการสร้างความถูกต้องและชัดเจนในกระบวนการยุติธรรม และยุติข้อพิพาทเรียกร้องสิทธิความเป็นธรรมต่อไปในอนาคตให้กับผู้ร้องฯ อีกด้วยต่อไป

 

ภารกิจครั้งนี้ ทางคณะทำงานแห่งองค์การฯ ขอกราบขอบพระคุณ ท่าน ผ.อ.ศักดิ์ชาย รวยดี และ คณะ จนท.สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตุตรดิตถ์ พร้อมกับ ท่าน น.พ.ทรงวุฒิ ทรัพย์ทวีสิน ผ.อ.รพ.อุตรดิตถ์ และ หัวหน้านิติกรฝ่ายกฎหมายฯ มา ณ โอกาสนี้

! Special request ! ***************" เห็นฟ้อง ร้องไป "**************** !!!!!!!!!!! (ร่วมกันจับผิด ส่อทุจริตในภาครัฐ ) !!!!!!!!!!!
! Mission ago. ! ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเอาผิดทางวินัย " เจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่าฝืนคำสั่งตั้งด่านลอย " (ส่อ)การทุจริตในหน้าที่
 • ผบชน. รรท.ตร.จราจร ลั่น ใครฝ่าฝืนตั้งด่านลอย ให้ออกจากราชการทันที

 • ตร.ชั้นยศนายดาบ พื้นที่ภาคเหนือ มีการสุ้มแอบ ก่อนวิ่งออกนอกถนนขวางจับรถ

 • ตร.ชั้นยศนายดาบ พื้นที่ภาคเหนือ วิ่งออกมาขวางจับรถ แบบไม่มีการตั้งด่านทุกวัน

 • ตร.ชั้นยศนายดาบ พื้นที่ภาคเหนือ ส่อฝ่าฝืนคำสั่ง ผบชน.เรื่องการไม่ให้ตั้งด่านลอย

          เนื่องจากมีประชาชนใช้รถสัญจรไปมาบนทางแยกหนึ่งในตัวเมือง จังหวัดพื้นที่ภาคเหนือ ส่อการฝ่าฝืนคำสั่ง ผู้บัญาการ รักษาราชการแทน กองบังคับการตำรวจจราจร ที่มิให้มีการฝ่าฝืนตั้งด่านลอย และในกรณีนี้ แยกนี้ จุดนี้ ประชาชนผู้ใช้ทางพบเห็นพฤติกรรมเช่นนี้บ่อยมาก และ ไม่เข้าใจรูปแบบการทำงานของ จนท.ตร. (ยศนายดาบ)ท่านนี้โดยข้อสังเกตุพฤติกรรมการจับกุมในแบบอื่นๆอีก ดังต่อไปนี้    

1. จนท.ตร.ท่านนี้ ตามศักดิ์และสิทธิ์ ของขั้นยศ นายดาบตำรวจ (ไม่ใช่สัญญาบัตร) มีสิทธิตั้งด่านลอย เช่นนี้ โดย ยืนกระทำหน้าที่เพียงลำพังผู้เดียว และไม่มีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ร่วมตั้ง ด่านตามมาตรฐานนโยบายและการทำหน้าที่ ของการเป็นเจ้าพนักงานจราจร

2 .จนท.ตร.ท่านนี้ ใช้ดุลยพินิจใด ศักดิ์และสิทธิ์ใด ในการพิจารณาใช้ดุลยพินิจที่ไม่ใช่ ระดับนายตร.ชั้นสัญญาบัตร ในการตั้งด่านลอย และในการพิจารณายึดใบขับขี่ ตามมาตรา ๑๔๐ วรรค ๒ ในขณะ ที่ตนเองก็ได้ส่งใบสั่งให้กับผู้ฝ่าฝืนให้ไปชำระโดยดีแล้ว

3. เหตุใด จนท.ตร.ท่านนี้ ไม่ชี้แจงทำความเข้าใจในสิ่งที่ ประชาชน สักถามข้อกฎหมาย ถึงความเหมาะสมของการยึดใบขับขี่ในการดังกล่าว แต่ใช้คำพูดเสมือนท้าทายและให้ไปร้องเรียนเพื่อเอาผิดกับตน โดยให้ไปร้องต่อ ผบค.บช.ในระดับจังหวัด และ สตช.ได้เลย

4. ได้ตั้งข้อสังเกตุพฤติกรรมที่ผ่านมาโดยสังเกตุจาก ใบขับขี่ที่อยู่ในมือของ จนท.ตร.จราจร ท่านนี้ในขณะนั้น ว่ามีมากมายเป็นชุดใหญ่หลายสิบใบ นี่คือการแสดงออกถึงการใช้ดุลยพินิจ ตามศักดิ์และสิทธิ์ที่ตนเองพึงมีหรือไม่ ในแต่ละวัน

5. การให้จ่ายค่าปรับ จนท.ตร.ท่านนี้ พยายามจะเรียกและเชิญเข้าไปทำการเปรียบเทียบปรับที่ป้อมจราจรข้างถนน และไม่แนะนำให้ไปที่โรงพักหรือสถานีตำรวจ กองงานเปรียบเทียบปรับหน่วยงานจราจร เป็นสิ่งที่สมควรหรือไม่

 • ก็คงต้องร้องไปถึงต้นคำสั่ง และรอดูกันต่อไปครับ

 • ใบสั่งที่นายดาบตำรวจผู้นี้มักออกให้ในรูปแบบไร้ด่านสัญญาบัตรควบคุม (น่าจะเกือบทุกเล่ม)

 • ภาพมุมกว้างที่ทางประชาชนผู้ใช้ทาง แอบส่งมาให้

!!! พี่น้องประชาชน พบเห็นพฤติกรรมใดที่ส่อการทุจริตคอร์รัปชั่น ของคนในชาติ หรือ ผู้ใช้อำนาจในภาครัฐ (ส่อ)กระทำการทุจริตในหน้าที่ !!! โปรดส่งข้อมูลมาที่ E-mail: thanapiphatchai@gmail.com โดย คณะทำงานจะขอเป็นสื่อกลางเพื่อการแก้ไขและการปฏิรูปที่ดี ต่อไป

   ภารกิจ พิกัดทางอากาศ และ พร้อมลงพื้นที่นำส่งบุคคลสำคัญกลับสู่สถานที่ไกล่เกลี่ย เพื่อ ส่งตัวเข้าร่วมผนึกกำลังกับฝ่ายความมั่นคงของชาติ ต่อไป
 • ร่วมปฏิบัติภารกิจ แบบ ฉก.พิเศษ ภาคพื้นอากาศ

 • ร่วมปฏิบัติภารกิจ แบบ ฉก.พิเศษ ภาคพื้นอากาศ

 • ร่วมปฏิบัติภารกิจ แบบ ฉก.พิเศษ ภาคพื้นอากาศ

 • ร่วมปฏิบัติภารกิจ แบบ ฉก.พิเศษ ภาคพื้นอากาศ

 • ร่วมปฏิบัติภารกิจ แบบ ฉก.พิเศษ ภาคพื้นอากาศ

 • ร่วมปฏิบัติภารกิจ แบบ ฉก.พิเศษ ภาคพื้นอากาศ

 • ร่วมปฏิบัติภารกิจ แบบ ฉก.พิเศษ ภาคพื้นอากาศ

 • ร่วมปฏิบัติภารกิจ แบบ ฉก.พิเศษ ภาคพื้นอากาศ

 • ร่วมปฏิบัติภารกิจ แบบ ฉก.พิเศษ ภาคพื้นอากาศ

 • ร่วมปฏิบัติภารกิจ แบบ ฉก.พิเศษ ภาคพื้นอากาศ

! Mission ago. ! " ขอความเป็นธรรมให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบ จากนโยบายฯภาครัฐ ว่าด้วยการทวงคืนผืนป่า"
 • บรรยากาศบันทึกเทปข่าว นำชาวบ้านเข้าสถานีประชาชน ไทยพีบีเอส

 • บรรยากาศบันทึกเทปข่าว นำชาวบ้านเข้าสถานีประชาชน ไทยพีบีเอส

 • บรรยากาศบันทึกเทปข่าว นำชาวบ้านเข้าสถานีประชาชน ไทยพีบีเอส

 • บรรยากาศบันทึกเทปข่าว นำชาวบ้านเข้าสถานีประชาชน ไทยพีบีเอส

       ช่วงปลายเดือน เมษายน ที่ผ่านมา ทางองค์การฯ โดยรองประธานกรรมการบริหาร และหัวหน้าชุดเฉพาะกิจคณะทำงานฯ คุณภวัต อุดมสวัสดิ์  ได้นำชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่า โดยทางคณะทำงานฯ ได้คอยประสานข้อมูลและลงตรวจสอบพื้นที่เพื่อความชัดเจน เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาหรณีพิพาท ที่ดินทำกิน ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ตาดโตน จ.ชัยภูมิ อันเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว มี ข้าราชการบางกลุ่มและ  ผู้นำท้องถิ่นบางท่าน(ส่อ)พฤติกรรมใช้ช่องว่างของมาตรการดังกล่าว มาหากินเพิ่อประโยชน์เฉพาะกลุ่มทุนบางกลุ่มที่นอกเหนือนโยบาย และเอาเข้าประโยชน์ส่วนตน โดยไม่คำนึงถึงการอนุเคาระห์การเยียวยาในมาตรการของรัฐบาลอย่างแท้จริง ในการนี้ทางคุณภวัต  ในฐานะผู้แทนฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการพิเศษฯ แห่งองค์การฯ จึงได้นำพี่น้องประชาชนพร้อมทั้งแกนนำชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวเข้าสถานีประชาชนของช่องสถานีข่าวไทยพีบีเอส ให้ร่วมตีแผ่พฤติกรรม(ส่อ)ดังกล่าว ของ จนท.รัฐและปัญหาผลกระทบต่างๆ โดยให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เปิดเผยข้อมูลที่มีทั้งหมดให้กับรัฐบาลและผู้มีอำนาจในทุกกระทรวงได้รับทราบและ จะได้สั่งเร่งดำเนินการแก้ไขให้ชัดเจนและถูกต้อง ตามสมควรอย่างเป็นรูปธรรม ต่อไป

 

 • บรรยากาศบันทึกเทปข่าว นำชาวบ้านเข้าสถานีประชาชน ไทยพีบีเอส

 • บรรยากาศบันทึกเทปข่าว นำชาวบ้านเข้าสถานีประชาชน ไทยพีบีเอส

 • บรรยากาศบันทึกเทปข่าว นำชาวบ้านเข้าสถานีประชาชน ไทยพีบีเอส

 • บรรยากาศบันทึกเทปข่าว นำชาวบ้านเข้าสถานีประชาชน ไทยพีบีเอส

ภารกิจครั้งนี้ ทางคณะทำงานแห่งองค์การฯ ขอกราบขอบพระคุณ ผ.อ.ภวัต อุดมสวัสดิ์ จาก สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร และ จนท.สถานีประชาชน ไทยพีบีเอส พร้อมกับ คุณประภาส เลิศวิไลย (ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่) มา ณ โอกาสนี้

! Mission ago. ! " การร่วมประชุมกำหนดนโยบายวาระทั่วไป/เร่งด่วน แห่ง คณะทำงาน คอตช."
 • บรรยากาศประชุมหัวหน้าคณะทำงาน ศูนย์ภูมิภาคทั่วประเทศ ครั้งที่ 1

 • บรรยากาศประชุมหัวหน้าคณะทำงาน ศูนย์ภูมิภาคทั่วประเทศ ครั้งที่ 1

 • บรรยากาศประชุมหัวหน้าคณะทำงาน ศูนย์ภูมิภาคทั่วประเทศ ครั้งที่ 1

 • บรรยากาศประชุมหัวหน้าคณะทำงาน ศูนย์ภูมิภาคทั่วประเทศ ครั้งที่ 1

ในนามคณะทำงาน คอตช. ขอแต่งประพันธ์กลอนถวายความไว้อาลัย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้.. ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฯ ปวงข้าพระพุทธเจ้า ในนามคณะผู้บริหารแห่งคณะทำงาน คอตช.

.       ทางคณะกรรมการบริหารพร้อมหัวหน้าชุดคณะทำงาน แห่งองค์การ คอตช. นัดหารือประชุมวาระทั่วไป / เร่งด่วน ต่างๆผ่านมา ณ อาคารสำนักงาน กรุงเทพมหานคร โดยการอำนวยการของ คุณภวัต อุดมสวัสดิ์ และ คุณพรทิพย์ กิบบ์ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยสรุปใจความเนื้อหาประชุมวาระนี้ อันสืบเนื่องจากการรวมตัวผู้บริหารและคณะกรรมการพร้อมหัวหน้าชุดทำงานฝ่ายปฏิบัติการฯ จากองค์กรอิสระ ชั้นนำของประเทศ อาทิ องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ภาคประชาชน และภาคภาคีเครือข่ายสมาชิก  ตามปฏิญญาภาคี แห่ง ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) และ ภาคีเครือข่ายสมาชิก แห่ง องค์การภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ (ภธช.) พร้อมด้วย กรรมการบริหาร และคณะทำงาน แห่งองค์การ ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ(ภตช.) มีความเห็นร่วมกัน เป็นองค์การความร่วมมือในภาคองค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ร่วมเป็นองคณะทำงาน ว่าด้วย ภารกิจแห่งการตรวจสอบผู้ใช้อำนาจในภาครัฐ และร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อการปฏิรูป โดยจะมุ่งเน้น การร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้อง เร่งผลักดันนโยบายเร่งด่วนของรัฐฯ ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กำหนดในแผนยุทธศาสการเร่งขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศในวาระดังกล่าวโดยเร็ว ต่อไป ในการนี้ทางคณะทำงาน ได้เข้าเยี่ยมเยียนสวัสดีท่าน พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ เตมียาเวส (อดีต ผบ.ตร.) และ คณะผู้บริหาร แห่งองค์การ ภตช. อีกด้วย

 

 • แวะเวียนไปสวัสดีท่านรองประธานที่ปรึกษา ภตช. พร้อมมอบเห็ดถอป ชาวบ้านเชียงดาว จ.เชียงใหม่ ฝากให้โรงทาน วัดเจ้าอามใช้ประกอบเลี้ยง

 • เข้าพบเลขาธิการ ภตช.และ ท่านกรรมการบริหาร เพื่อหารือนโยบาย ในภารกิจของคณะทำงาน ดังกล่าวฯ

 • บรรยากาศประชุมหัวหน้าคณะทำงาน ศูนย์ภูมิภาคทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 (ท่าอาศยาน )

ท่านสามารถเข้ารับชมภารกิจและผลงานต่างๆ ของคณะทำงานฯ เพิ่มเติม ได้ในช่องทางการแสดงผลงานหลักได้ที่ช่อง เมนูด้านบน
! คำเตือน ท้ายเพจ ! โปรดอ่าน.
<<<< และ โปรดระวัง >>>><<<< และ โปรดระวัง >>>>

<<<< โปรดระวัง >>>><<<< โปรดระวัง >>>>

องค์การฯผู้สนับสนุน พร้อมสื่อฯผู้ร่วมสนับสนุนคณะทำงาน โดย ประธาน และ คณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศ (mou. ภาครัฐ) พร้อมทั้ง คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์การภาคีเครือข่ายสมาชิกต่างๆ ทั่วประเทศ
 • องค์การความร่วมมือตามปฏิญญาภาคี แห่ง ศอตช. กระทรวงยุติธรรม

 • องค์การความร่วมมือ แห่ง ภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ (ภธช.)

 • องค์การความร่วมมือ แห่ง ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ (ภตช.)

 • องค์การความร่วมมือ แห่งองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ภาคีเครือข่าย แห่ง ศอตช.

 • คณะทำงานองค์การตรวจสอบและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ หรือ คอตช. (mou. แห่ง ศอตช.)

 • กรมสอบสวนคดีพิเศษ (mou.ศอตช.)

 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (mou. ศอตช.)

 • สหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย (mou.) ศอตช.

 • กรมประชาสัมพันธ์ (mou.) ศอตช.

 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) (mou.) ศอตช.

 • คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(mou.) ศอตช.

LAW ENFORCEMENT INVESTIGATION ORGANIZATION ดำเนินการภายใต้ กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ.๒๕๕๐ ตามมาตรา ๖๔ ,มาตรา ๘๗ (๓), ว่าด้วย การตรวจสอบการใช้อำนาจและการทุจริตในภาครัฐ ,นโยบายของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.), คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๒๖/๒๕๕๗ ว่าด้วย การจัดตั้งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.), หนังสือเข้าร่วมเป็นองค์การฯภาคภาคี (อตร.)พ.ศ. ๒๕๕๘ กับ กระทรวงยุติธรรม และ สำนักนายกรัฐมนตรี